O spoločnosti

Základné údaje

Skupina   CompanyMaster   pôsobí   ako   Corporate   Services   Provider   v štyroch jurisdikciách    od    roku    2013.    Za    ten    čas    sme    založili    stovky    obchodných spoločností,      stovky      offshore      spoločností,      zabezpečili      tisíce      prevodov obchodných     podielov,     predaj     a     zlúčenie     firiem     a     korektných     ukončení podnikania,    a    to    v    spolupráci    s    tímom    advokátov,    profesionálov    z    oblasti práva, účtovníctva, daňového poradenstva a správy majetku.  Kontakty na spoločnosti v jednotlivých krajinách nájdete v článku “ Kontakty  ”.

Ciele a vízie

Našim   cieľom   je   poskytovať   klientom   komplexné   služby   a   riešenia   vo   všetkých oblastiach   ich   podnikania   a   to   najmä   s   prihliadnutím   na   často   sa   meniace právne   prostredie   v   niektorých   štátoch   EÚ.   Špecializujeme   sa   predovšetkým   na sféru   korporátnych   služieb,   v   rámci   ktorých   dokážeme   flexibilne   reagovať   na každú   legislatívnu   zmenu   týkajúcu   sa   podnikania,   tak   v   Európe,   ako   aj   mimo nej. Strategickým     kombinovaním     holdingových     štruktúr     a     trustov     v     rôznych jurisdikciách   dokážeme   poskytnúť   vysokú   mieru   ochrany   majetku   a   súkromia ako    aj    plynulú    expanziu    za    hranice    Európskej    únie.    V    neposlednom    rade možno    vyzdvihnúť    návrhy    vhodne    nastavených    korporátnych    štruktúr    v medzinárodnom daňovom plánovaní.

Podmienky používania webovej stránky

Táto   webová   stránka   patrí   spoločnosti   CMC   (UK)   Ltd,   Londýn,   ktorá   využíva   webovú stránku   na   prezentáciu   svojich   služieb,   zároveň   na   svojej   stránke   vyhradila   priestor   aj na   prezentáciu   svojich   dcérskych   spoločností   v   jednotlivých   krajinách   sveta.   Obsah článkov   tohto   webu   slúži   len   pre   Vašu   všeobecnú   informovanosť   a   užívanie,   môže   sa zmeniť   bez   predchádzajúceho   oznámenia.   CMC   (UK)   Ltd   nezaručuje,   že   táto   webová stránka   bude   neustále   dostupná   alebo   že   vôbec   bude   k   dispozícii;   alebo   že   informácie na     tejto     stránke     sú     úplné,     pravdivé     a     presné.     Nič     na     tejto     webovej     stránke nepredstavuje      alebo      nemá      predstavovať      poradenstvo      akéhokoľvek      druhu. Neposkytujeme   žiadne   záruky   ohľadom   vhodnosti   informácií   a   materiálov   uvedených alebo   ponúkaných   na   tejto   stránke   pre   akýkoľvek   konkrétny   účel.   Použitie   informácií alebo    materiálov    na    tejto    webovej    stránke    je    výlučne    na    Vaše    riziko,    za    ktoré nenesieme   zodpovednosť.   Je   na   Vašej   osobnej   zodpovednosti   zabezpečiť,   že   všetky produkty,   služby   alebo   informácie   dostupné   na   tejto   webovej   stránke   sú   v   súlade   s Vašimi špecifickými požiadavkami. Podmienky používania webovej stránky si môžete prečítať tu :  

Ochrana osobných údajov

Všetky    informácie,    ktoré    boli    spoločnosti    CMC    (UK)    Ltd,    Londýn    a    jej    dcérskym spoločnostiam   (ďalej   len   “spoločnosť”)   poskytnuté   v   rámci   jej   podnikateľskej   činnosti   sa zhromažďujú,   spracovávajú   a   uschovávajú   v   jej   londýnskej   centrále   a   to   v   súlade   s platnou   legislatívou   Spojeného   Kráľovstva   Veľkej   Británie   a   Severného   Írska.   Všetky dotazy,   žiadosti   a   pripomienky   vo   veci   ochrany   osobných   údajov   adresujte   priamo   na riaditeľa   spoločnosti,   kontaktné   údaje   sú   uvedené   v   článku   Kontakty  ”.   Spoločnosť   je registrovaná    v    Registri    správcov    údajov    na    Úrade    komisára    pre    informácie,    pod registračným číslom: ZA090265, zo dňa 8.12.2014. Vyhlásenie o ochrane a spracovaní osobných údajov si môžete prečítať tu: 
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu

Referencie - Partneri - Napísali o nás

Ďakujeme    spoločnosti    CompanyMaster        Consulting    s.r.o.    za    dlhoročnú spoluprácu, neoceniteľné rady a za spoľahlivú podnikateľskú podporu.  Q-net Slovakia s.r.o. Spoločnosť   CompanyMaster   Consulting   s.r.o.   nám   zabezpečila   plynulý   vstup na   slovenský   trh   a   preto   sa   na   ňu   obraciame   o   poskytnutie   súčinnosti   pri našej expanzii aj v ďalších krajinách.   BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA) s.r.o. Náš   partner:   Účtovné   a   ekonomické   služby   -   Podnikateľské   a   ekonomické poradenstvo.
Potrebovala   som   si   založiť   novú   spoločnosť,   no   nebola   som   si   istá,   či   si   mám   založiť novú   firmu   alebo   kúpiť   ready-made   firmu.   Pracovníci   spoločnosti   CompanyMaster mi   na   veľmi   profesionálnej   úrovni   poskytli   všetky   potrebné   informácie,   ktoré   mi moje   rozhodnutie   uľahčili.   Založili   mi   novú   spoločnosť   a   o   nič   som   sa   nemusela starať. Ušetrili mi veľa času.   Jazyková škola ELLI Náš   partner:   Vymáhanie   pohľadávok   -   Detektívne   služby   -   Súkromná   bezpečnostná služba.
UK Mirror Site EU Mirror Site