Články - strana 2

Články, novinky a zaujímavosti

  18.04.2017  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:020, Edited:18.04.2017 Nepriznali Vám poistné plnenie? Máte problém s nebankovkou? Či   už   ide   o   poistenie   vozidiel,   majetku,   zdravia,   cestovné   alebo   životné   poistenie,   poisťovne   často   odmietajú   vyplatiť   poistné   plnenia   aj   v   prípade,   že   na   ne   máte   nárok. Jednoducho   vychádzajú   z   toho,   že   väčšina   ľudí   netuší   aké   majú   voči   nim   práva.   Naša   kancelária   sa   zaoberá   práve   týmito   prípadmi   a   dokáže   vymôcť   plnenia   aj   v situáciach,   keď   už   neviete   ako   ďalej   postupovať   alebo   Vás   neustále   odmietajú.   Vybavovanie   odškodnenia   je   pre   Vás   bez   poplatkov   za   našu   prácu   a   za   právnické   služby, ktoré   sú   s   prípadom   spojené.   Kancelária   má   nárok   na   odmenu   z   vymoženej   sumy   a   aj   to   až   potom,   ako   Vám   budú   peniaze   priznané   a   to   bez   akýchkoľvek   iných poplatkov alebo záloh vopred. Aké prípady riešime: ak ste mali dopravnú nehodu a poisťovňa Vám nič nevyplatila; v tomto prípade môžete získať odškodné: o bolestné – náhrada za bolesť o sťažené spoločenské uplatnenie o strata na zárobku, zisku o náklady spojené s liečením o vecná a majetková škoda ak ste utrpeli pracovný úraz a od poisťovne ste nedostali žiadne kompenzácie ak ste pri dopravnej nehode alebo pracovnom úraze prišli o blízku osobu, resp. došlo k nemajetkovej ujme, vieme Vám pomôcť získať: o odškodnenie nákladov na pohreb o adekvátne nemajetkové odškodnenie ak ste utrpeli finančnú alebo majetkovú ujmu kvôli nebankovým finančným organizáciám Skutočný prípad: Staršia   pani   utrpela   ťažký   úraz   pri   dopravnej   nehode.   Mala   po   nehode   trvalé   následky   a   bola   odkázaná   na   invalidné   kreslo.   Jej   manžel   bol   zo   situácie   veľmi   nešťastný   a   v čase,   keď   ho   kontaktoval   zamestnanec   odškodňovacej   kancelárie,   rozmýšľal,   ako   si   zadovážiť   nejaké   staré   auto   na   prevoz   manželky   k   lekárom.   Vďaka   tomu,   že   celý prípad   zobrala   do   rúk   naša   kancelária,   títo   manželia   získali   od   poisťovne   35   000   €   ako   odškodné.   Aj   keď   zdravie   si   za   to   nemohli   kúpiť,   ale   výrazne   si   uľahčili   svoju   životnú situáciu. Ak   ste   sa   našli   v   niektorých   opísaných   situáciach,   zavolajte   nám   a   naša   pracovníčka   s   Vami   prejde   niekoľko   otázok,   na   základe   ktorých   určí,   či   máte   nárok   na   poistné plnenie. Bezplatné konzultácie na tel. čísle: 0948 298 190     24.03.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:019, Edited:24.03.2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (ZBZ) Touto zmluvou sa zaväzujú jej účastníci, že v dohodnutej dobe uzavrú zmluvu, ktorej obsah si aspoň zhruba dohodnú. ZBZ musí byť v písomnej forme. Čo ZBZ musí obsahovať: identifikáciu zmluvných strán, lehotu na uzavretie budúcej zmluvy (inak je neplatná) a aspoň všeobecne určený predmet budúcej zmluvy. Obidve   strany   získavajú   po   jej   podpise   právo   v   určenej   lehote   (ktorú   si   sami   dohodnú)   žiadať   od   druhej   strany   uzavretie   zmluvy,   o   ktorej   rokovali.   Ak   jedna   strana   túto povinnosť   nesplní,   druhá   môže   požadovať   od   súdu,   aby   určil   obsah   zmluvy   alebo   požadovať   náhradu   škody.   V   zmluve   o   uzavretí   budúcej   zmluvy   si   účastníci   môžu dohodnúť   osobu,   ktorá   im   určí   obsah   tejto   budúcej   zmluvy   pre   prípad,   že   sa   sami   na   ňom   nebudú   vedieť   dohodnúť.   Právo   žiadať   určenie   obsahu   zmluvy   od   takto určenej tretej osoby sa zo zákona premlčuje uplynutím jedného roka odkedy jedna strana vyzvala druhú na uzavretie budúcej zmluvy. Záväzok uzavrieť budúcu zmluvy zaniká v dvoch prípadoch: ak žiadna zo strán nevyzve druhú stranu na uzavretie zmluvy v čase, ktorý si na to dohodli v ZBZ alebo ak okolnosti, z ktorých strany vychádzali pri vzniku tohto záväzku sa natoľko zmenili, že nemožno rozumne požadovať uzavretie budúcej zmluvy Ak   účastníci   ešte   nevedia   presne,   aký   typ   zmluvy   budú   chcieť   v   budúcnosti   uzavrieť,   môžu   sa   dohodnúť   aj   tak,   že   uzavrú   nepomenovanú   zmluvu .   Zmluva   o   budúcej zmluve   je   upravená   v   Obchodnom   (§   289)   aj   Občianskom   zákonníku   (§   50a),   no   je   medzi   nimi   jeden   podstatný   rozdiel:   ak   sa   uzatvára   podľa   Občianskeho   zákonníka, vyžaduje   sa   aby   sa   k   uzavretiu   budúcej   zmluvy   zaviazali   obidve   strany.   Ak   sa   ale   uzatvára   podľa   Obchodného   zákonníka,   môže   byť   uzavretá   iba   v   prospech   jednej   strany a to tak, že táto strana je oprávnená žiadať uzavretie budúcej zmluvy ale nie je povinná vyžadovať jej uzavretie.   Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai     20.03.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:018, Edited:20.03.2017 Základné informácie o akciách Akcia   -   cenný   papier   predstavujúci   práva   akcionára   podieľať   sa   podľa   zákona   a stanov   akciovej   spoločnosti   na   riadení   a   zisku   spoločnosti.   Práva   akcionára   voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému za základe zákona alebo v stanovách… Pokračovanie v priloženom PDF dokumente:   20.03.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:017, Edited:20.03.2017 Cezhraničné podnikanie V   dnešnom   svete   už   expanzia   podniku   za   hranice   štátu   nie   je   výsadou   veľkých   firiem   ale   stále   častejšie   aj   menších   alebo   stredných   spoločností.   Ponúknuť   svoj tovar   a   služby   v   inej   krajine   nie   je   také   zložité   ako   v   minulosti   a   počiatočné   investície   sa   môžu   aj   mnohonásobne   vrátiť.   K   úspešnému   výsledku   sú   však   potrebné   mnohé faktory… Pokračovanie v priloženom PDF dokumente:   17.03.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:016, Edited:17.03.2017 Apostila – kedy je potrebná a ako ju vyžiadať Apostila,   oficiálne   "Apostille   osvedčenie"   alebo   "Apostille   doložka"   je   doložka   vydávaná   slovenskými   orgánmi   k   verejným   listinám,   ktoré   sa   majú   použiť   v   zahraničí. Apostilu   používa   nielen   Slovenská   republika   ale   všetky   zmluvné   štáty   Haagskeho   dohovoru   o   zrušení   požiadavky   vyššieho   overenia   zahraničných   verejných   listín   (vyše 100   štátov   sveta).   Ak   potrebujete   použiť   zahraničnú   listinu   na   Slovensku,   musíte   ju   mať   rovnako   apostilovanú   v   štáte,   v   ktorom   bola   vydaná.   Takto   overený   dokument dokazuje, že nejde o falzifikát a môže byť použitý pred cudzími štátnymi orgánmi ako "rovnocenná" vnútroštátna listina bez toho, aby bola ďalej overovaná.  To,   na   ktorý   štátny   orgán   sa   treba   obrátiť   so   žiadosťou   o   apostiláciu,   závisí   od   konkrétnej   listiny,   ktorú   potrebujete   použiť.   Napr.   ak   v   zahraničí   potrebujete   použiť výpis   zo   slovenského   obchodného   registra,   musíte   si   vyžiadať   najprv   samotný   výpis   a   potom   Apostille   doložku   k   nemu   na   krajskom   súde;   vysokoškolský   diplom   by   zase aspostilovalo   Ministerstvo   školstva   SR;   osvedčenie   o   živnostenskom   oprávnení   apostiluje   Ministerstvo   vnútra   SR   a   podobne.   Tieto   informácie   sa   dajú   vyhľadať   na stránkach jednotlivých ministerstiev. So   žiadosťou   o   Apostilu   (formuláre   žiadostí   sú   tiež   uvedené   na   stránkach   ministerstiev)   na   príslušný   úrad   treba   zaslať   aj   originál   listiny   a   zaplatiť   správny   poplatok. Po obdržaní doložky si niekedy ešte musíte dať listinu preložiť do jazyka štátu, v ktorom sa má použiť.   14.03.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:015, Edited:14.03.2017 Ochranné známky Ak   pri   podnikaní   používate   vlastné   logo   alebo   označenie,   je   najlepšie   registrovať   ho   ako   ochrannú   známku.   Tým   je   zabezpečné,   že   pod   Vašou   známkou   (alebo   jej podobnou)   nikto   iný   nemôže   poskytovať   služby   alebo   predávať   tovar.   Ak   sa   tak   stane,   máte   právo   požadovať   na   súde   náhradu   škody   a   ušlý   zisk,   prípadne   aj   náhradu nemajetkovej   ujmy.   Zaregistrovaná   ochranná   známka   môže   používať   značku   ®.   Ideálne   je   zvažovať   túto   ochranu   najmä   pri   podnikaní   v   oblastiach   reklamy,   marketingu, medzinárodného   obchodu,   duševného   vlastníctva   a   know-how,   poradenských   a   konzultačných   služieb...   Ochranná   známka   môže   byť   registrovaná   v   troch   formách:   iba na   Slovensku,   ako   Medzinárodná   ochranná   známka   alebo   ako   Ochranná   známka   Európskej   únie.   Rozdiel   medzi   medzinárodnou   ochrannou   známkou   a   ochrannou známkou EÚ je v počte štátov, v ktorých platí: prvá poskytuje ochranu v zmluvných krajinách Madridskej únie*, kým druhá len v rámci EÚ. Čo   sa   považuje   za   ochrannú   známku:   obchodné   meno,   slová,   logo,   číslice,   kresby,   obrázky,   obal   tovaru,   farby,   slogany,   geometrické   a   iné   tvary   a   kombinácie všetkých   uvedených,   teda   čokoľvek   čo   sa   dá   graficky   znázorniť   a   je   spôsobilé   rozlíšiť   tovar   alebo   službu   od   jedného   poskytovateľa   od   tovarov   a   služieb   iného.   Ochranná známka   sa   registruje   vždy   k   určitým   tovarom   alebo   službám   (tie   sú   Úradom   priemyselného   vlastníctva   rozdelené   do   45   tried).   Jedna   ochranná   známka   sa   registruje   vždy naraz   pre   tri   triedy   (teda   kategórie   tovarov   alebo   služieb)   za   166,-   EUR   a   za   každú   ďalšiu   triedu   navyše   sa   pripláca   poplatok   17,-   EUR.   Prihlášku   treba   podať   na   Úrad priemyselného   vlastníctva   a   samotný   registračný   proces   trvá   niekoľko   mesiacov.   Takto   registrovaná   známka   potom   platí   10   rokov   a   obnovuje   sa   vždy   na   10   rokov   na základe žiadosti. Treba   si   dať   pozor   hlavne   na   správne   vyplnenie   prihlášky   ako   aj   na   to,   aby   ste   nežiadali   o   registráciu   označenia,   ktoré   už   chráneným   spôsobom   používa   niekto   iný. Okrem   toho   si   pred   podaním   prihlášky   pozorne   rozmyslite,   na   aké   tovary   a   služby   chcete   ochrannú   známku   registrovať,   pretože   neskôr   sa   už   nedá   známku   rozšíriť   na ďalšie triedy – je možné iba podať ďalšiu prihlášku. V   prípade,   že   si   potrebujete   zaregistrovať   ochrannú   známku,   na   Internete   si   môžete   nájsť   špecializované   firmy,   ktoré   uvedené   služby   ponúkajú.   Naša   spoločnosť   registráciu ochrannej známky neposkytuje.   (Úprava textu 14.08.2017) * zoznam zmluvných krajín Madridskej únie nájde v PDF dokumente tu: Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai     13.03.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:014, Edited:13.03.2017 Ako postupovať, keď finančné inštitúcie porušujú Vaše práva? Najprv   si   vysvetlime,   čo   presne   sú   finančné   inštitúcie:   ide   o   banky,   poisťovne,   obchodníkov   s   cennými   papiermi,   burza   cenných   papierov   alebo   centrálny   depozitár, platobné   inštitúcie,   zmenárne,   finančných   agentov   a   sprostredkovateľov   ale   aj   nebankové   subjekty   poskytujúce   pôžičky   apod.   Väčšina   ľudí   nevie   ako   postupovať,   ak   majú pocit,   že   niektorá   z   týchto   inštitúcii   porušila   ich   práva.   Môže   ísť   napríklad   o   neprijateľné   podmienky   v   uzavretej   zmluve,   nekalú   obchodnú   súťaž,   neposkytnutie potrebných   informácii   vopred   alebo   iné   zneužitie   postavenia   spotrebiteľa.   Všetky   uvedené   inštitúcie   sú   povinné   dodržiavať   zákony   o   ochrane   spotrebiteľa   (v   tomto prípade ide o finančného spotrebiteľa) a majú za týmto účelom nad sebou kontrolu. Po   vypuknutí   finančnej   krízy   začala   legislatíva   vo   vyššej   miere   chrániť   bežných   ľudí   pred   zneužívaním   na   finančnom   trhu   a   posilnila   jeho   dohľad   (napr.   prijatá Koncepcia   ochrany   spotrebiteľov   na   finančnom   trhu).   Ak   máte   podozrenie,   že   určité   Vaše   právo   bolo   porušené,   obráťte   sa   v   prvom   rade   na   zamestnancov   samotnej inštitúcie   nakoľko   sú   zo   zákona   povinní   zaoberať   sa   Vašou   sťažnosťou.   Máte   nárok   pýtať   si   od   nich   vyjadrenie,   od   ktorého   sa   bude   odvíjať   ďalšie   konanie.   Keď   nie   ste spokojní   s   tým,   ako   bola   sťažnosť   vybavená,   môžete   sa   obrátiť   na   Národnú   banku   Slovenska,   ktorá   vykonáva   dohľad   nad   všetkými   finančnými   inštitúciami.   Podnet možno   podať   elektronicky   cez   formulár,   poštou   alebo   osobne.   NBS   môže   udeliť   pokutu,   pokiaľ   objektívne   zistí   porušenie   pravidiel.   Treba   však   upozorniť,   že   NBS nenahrádza   súdny   orgán   a   nerozhoduje   o   Vašom   spore,   iba   preverí   konkrétnu   činnosť   inštitúcie.   Preto   Vám   zostáva   ešte   možnosť   súdnej   žaloby   (občianskosúdne konanie), spotrebiteľského rozhodcovského konania alebo mediácie.  Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai     03.03.2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:013, Edited:03.03.2017 Zmena obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným Obchodné   meno   zapísané   v   obchodnom   registri   je   možné   zmeniť,   no   dodatok   označujúci   právnu   formu   musí   zostať   zachovaný   –   buď   vo   forme   skratky   alebo celým slovným vyjadrením. Pri   zmene   mena   treba   v   prvom   rade   preveriť,   či   už   niekto   nepoužíva   nové   obchodné   meno,   ktoré   ste   si   vybrali   (overenie   je   možné   na   stránke   obchodného   registra www.orsr.sk)   a   následne   je   možné   podať   návrh   na   zmenu   na   registrový   súd.   Prílohou   k   návrhu   na   zápis   zmeny   je   zápisnica   z   valného   zhromaždenia   alebo   rozhodnutie jediného   spoločníka   (podľa   toho,   koľko   spoločníkov   je   v   spoločnosti)   o   zmene   spoločenskej   zmluvy,   z   ktorej   vyplýva   zmena   obchodného   mena.   Na   prijatie   tohto rozhodnutia   je   potrebný   súhlas   minimálne   dvojtretinovej   väčšiny   všetkých   hlasov   spoločníkov,   pokiaľ   je   o   zmene   spoločenskej   zmluvy   oprávnené   rozhodovať   valné zhromaždenie.   Ak   táto   právomoc   nie   je   zverená   valnému   zhromaždeniu   ale   spoločenskú   zmluvu   môžu   zmeniť   iba   všetci   spoločníci,   tak   aj   obchodné   meno   môžu   zmeniť iba   jednomyseľne.   Podpis   predsedu   valného   zhromaždenia   nemusí   byť   notársky   overený.   Potom   už   len   konateľ   musí   vypracovať   úplné   znenie   spoločenskej   zmluvy   už   s novým   menom   a   uložiť   ho   do   zbierky   listín   do   30   dní   od   prijatia   rozhodnutia   o   zmene.   Nakoniec   netreba   zabudnúť   zmeniť   všetky   obchodné   dokumenty   a   webovú stránku podľa § 3a Obchodného zákonníka.   01.03.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:012, Edited:01.03.2017 Koľko s.r.o. môže vlastniť jedna osoba - komparácia podľa českého a slovenského práva V    Slovenskej    republike    od    r.    2002    platí,    že    fyzická    osoba    môže    byť    podľa    §    105a    Obchodného    zákonníka    (OBZ)    jediným    spoločníkom    v    maximálne    troch spoločnostiach   –   ide   o   tzv.   zákaz   reťazenia.   Tento   zákaz   platí   iba   pre   spoločnosti   s   ručením   obmedzeným,   fyzické   osoby   teda   môžu   byť   jediným   akcionárom   v   mnohých akciových   spoločnostiach   alebo   jednoduchých   spoločnostiach   na   akcie.   V   praxi   sa   niekedy   podnikatelia   snažia   obísť   toto   obmedzenie   tým,   že   za   jediného   spoločníka ustanovia   inú   obchodnú   spoločnosť,   ktorej   sú   jediným   vlastníkom.   S   týmto   správaním   však   OBZ   tiež   počíta   a   ustanovuje,   že   spoločnosť   s   jediným   spoločníkom   nemôže byť   zakladateľom   inej   spoločnosti   (alebo   sa   stať   jej   jediným   spoločníkom   za   života   tejto   spoločnosti).   Súd   je   povinný   pred   zápisom   do   obchodného   registra   preveriť   či   je zákaz reťazenia dodržaný. Ak by k jeho prelomeniu predsa len došlo, môže aj bez návrhu rozhodnúť o zrušení všetkých spoločností porušujúcich toto pravidlo. V prípade, že podnikateľa zákaz reťazenia obmedzuje a chcel by  mať viacero firiem, o ktoré sa však nechce deliť s ďalšími spoločníkmi, existuje niekoľko riešení: 1.   miesto   spoločnosti   s   ručením   obmedzeným   môže   založiť   iný   typ,   najlepšie   jednoduchú   spoločnosť   na   akcie   –   tá   je   zo   všetkých   typov   najbližšie   s.r.o.   ale   nevzťahuje   sa na ňu uvedené pravidlo. 2.    založiť   miesto   slovenskej   s.r.o.   českú:   nový   Občiansky   zákonník   v   ČR   a   Zákon   o   obchodních   korporacích   (ZOK)   povolili   založenie   korporácie   jediným   členom   iba   s   tým obmedzením,   že   tento   spoločník   nemôže   kedykoľvek   zrušiť   svoju   účasť   v   spoločnosti   ale   musí   si   nájsť   nástupcu.   V   dôvodovej   správe   k   ZOK   český   zákonodarca   vysvetľuje snahu   o   zjednodušenie   jednočlenných   spoločností,   pretože   nevidel   dôvod   zbytočne   týmto   obmedzením   zaťažovať   spoločnosti.   Česká   s.r.o.   môže   na   Slovensku   konať samostatne alebo tu založiť organizačnú zložku. 3.    pribrať   minoritného   spoločníka   s   vkladom   750,-   EUR   (minimálny   zákonný   vklad   do   s.r.o.)   ale   zároveň   nastaviť   základné   imanie   a   hlasovacie   práva   v   spoločenskej   listine tak, aby mal rozhodovanie vo svojich rukách. Samozrejme je súčasne potrebné rešpektovať zákonnú ochranu menšinového spoločníka a nezneužívať situáciu.    25.02.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:011, Edited:25.02.2017 Zmena sídla spoločnosti  Ak sa rozhodnete zmeniť sídlo svojej spoločnosti, budete potrebovať nasledovné dokumenty: Plnomocenstvo:    je   potrebné   v prípade,   že   podanie   návrhu   na   obchodný   register   nebudete   robiť   osobne,   ale   prostredníctvom   inej   osoby   (väčšinou   takej,   ktorá   zaručený elektronický podpis) Uznesenie   valného   zhromaždenia   alebo   Rozhodnutie   jediného   spoločníka:    uznesenie   valného   zhromaždenia   sa   vystavuje   v prípade,   že   spoločnosť   má   aspoň dvoch   spoločníkov,   Rozhodnutie   jediného   spoločníka   sa   používa   pre   spoločnosti   s jediným   spoločníkom   –   to   je   ich   jediný   rozdiel,   inak   sú   si   rovné.   Z uznesenie alebo    rozhodnutia    musí    jasne    vyplývať    vôľa    zmeniť    sídlo    a musí    byť    uvedená    adresa    nového    sídla.    Uznesenie    musí    byť    podpísané    predsedom    valného zhromaždenia, rozhodnutie zase jediným spoločníkom, no nevyžaduje sa notárske osvedčenie o pravosti podpisu. Súhlas   vlastníka   nehnuteľnosti:   tento   dokument   tvorí   povinnú   prílohu   k návrhu   na   obchodný   register.   Vlastník   nehnuteľnosti,   na   adrese   ktorej   bude   nové   sídlo spoločnosti   musí   vyjadriť   svoj   súhlas   s umiestnením   sídla   (ak   je   nehnuteľnosť   v bezpodielovom   spoluvlastníctve   manželov   súhlas   musia   dať   obaja   manželia). Súhlas   na   umiestnenie   sídla   môže   dať   aj   nájomník   predmetnej   nehnuteľnosti,   no   musí   mať   k tomuto   konaniu   oprávnenie   od   majiteľa   (prípadne   možnosť   dať súhlas   s   umiestnením   vyjadrený   priamo   v   nájomnej   zmluve).   Na   obchodný   register   je   potom   nevyhnutné   priložiť   okrem   súhlasu   nájomcu   aj   nájomnú   zmluvu nájomcu s vlastníkom nehnuteľnosti. List   vlastníctva:   k nehnuteľnosti,   ktorá   má   byť   novým   sídlom   je   potrebný   aktuálny   výpis   z listu   vlastníctva,   postačuje   však   informatívny   výpis   z portálu   katastra (www.katasterportal.sk), netreba o LV žiadať na príslušnom okresnom úrade a platiť zaň poplatok. Úplné   znenie   spoločenskej   zmluvy:    pri   akejkoľvek   zmene   spoločnosti   sa   vystavuje   vždy   aktuálne   úplné   znenie   spoločenskej   zmluvy,   resp.   zakladateľskej   listiny, v ktorej   by   táto   zmena   mala   byť   zapracovaná,   t.j.   v tomto   prípade   musí   obsahovať   nové   sídlo   spoločnosti.   Táto   spoločenská   zmluva   musí   byť   podpísaná   konateľom, no nevyžaduje sa  notárske osvedčenie o pravosti podpisu. Keď   sú   všetky   tieto   dokumenty   pripravené,   môžete   podať   návrh   na   zápis   zmeny   vo   Vašej   spoločnosti   na   príslušný   okresný   súd,   ktorý   je   registrovým   súdom.   Príslušným súdom na podanie je vždy súd uvedený v aktuálnej spisovej značke spoločnosti, teda nie súd, v obvode ktorého bude nové sídlo. Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai     23.02.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:009, Edited:23.02.2017 Nová povinná evidencia v Českej republike Od   januára   tohto   roku   platí   v   Českej   republike   novela   zákona   253/2008   Sb.   -   tzv.   "zákona   proti   praniu   špinavých   peňazí".   Predmetná   novela   odzrkadľuje   snahu Európskej   únie   predchádzať   využívaniu   finančného   systému   k   financovaniu   terorizmu   a   praniu   peňazí   (smernica   č.   2015/849,   tzv.   "štvrtá   AML   smernica").   Tým   vznikla povinnosť   registračným   súdom   viesť   evidenciu   skutočných   majiteľov   obchodných   spoločností   a   zverenských   fondov   a   na   druhej   strane   spoločnostiam   a   fondom povinnosť hlásiť osoby s rozhodujúcim vplyvom. Do   evidencie   sa   budú   zapisovať   osobné   údaje   majiteľov,   ich   hlasovacie   práva   a   iné   skutočnosti,   ktoré   vysvetlia,   akým   spôsobom   je   táto   konkrétna   osoba skutočným   majiteľom   spoločnosti.   Za   skutočného   majiteľa   sa   považuje   osoba,   ktorá   má   najväčší   faktický   alebo   právny   vplyv   na   riadenie   právnickej   osoby.   Od   roku   2018 bude   prístup   do   tejto   evidencie   možný   cez   internet.   Právnické   osoby   budú   povinné   priebežne   aktualizovať   tento   zoznam   vrátane   oznamovania   dôvodov,   prečo   považujú navrhované osoby za skutočných majiteľov. Okrem   tejto   evidencie   sa   menia   aj   ďalšie   povinnosti   týkajúce   sa   podnikateľov,   napr.   pri   hotovostných   transakciách   vo   výške   10   000,-   EUR   a   viac   je   každý   podnikateľ povinný   skontrolovať   svojho   klienta   (t.j.   informácie   o   povahe   obchodu,   vlastníckej   štruktúre   klienta,   priebežné   sledovanie   obchodného   vzťahu,   preskúmavanie   zdrojov majetku, ktorého sa obchod týka...).     22.02.2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:008, Edited:22.02.2017 Pár slov o podnikaní cez off-shore spoločnosti Pri   objasňovaní   výhod   a   nevýhod   podnikania   cez   offshore   spoločnosti   si   na   začiatku   objasnime,   čo   presne   „offshorky“   sú:   -   pokračovanie   článku   nájd ete   v priloženom PDF dokumente:   20.02.2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:007, Edited:20.02.2017 Osobný bankrot môže pomôcť Osobný   bankrot   možno   znie   ako   katastrofa,   no   v   skutočnosti   predstavuje   jeden   z   najlepších   spôsobov   ako   si   zachrániť   majetok   pred   úplnou   stratou.   Novelou zákona   o   konkurze   a   reštrukturalizácii   bude   od   marca   2017   ešte   dostupnejší   a   to   vďaka   zníženiu   nákladov   na   jeho   začatie   (zo   650   €   na   500   €),   zrušením   povinnosti   mať majetok   v   minimálnej   hodnote   1.659,70   €   a   zavedením   tzv.   nepostihnuteľnej   hodnoty   obydlia.   To   znamená,   že   osoba,   ktorá   vyhlási   osobný   bankrot   má   právo   ponechať si sumu zabezpečujúcu jej základné bývanie, aby neskončila ako bezdomovec. Ak   je   dlžník   platobne   neschopný,   má   na   výber   oddlženie   dvomi   spôsobmi   –   konkurzom   a   splátkovým   kalendárom.   Možnosť   oddlženia   má   však   iba   raz   za   10   rokov. Podmienkou   je,   že   voči   dlžníkovi   musí   byť   už   vedené   exekučné   alebo   iné   vykonávacie   konanie.   Pri   konkurze   sa   speňaží   celý   majetok   dlžník   a   z   neho   sa   uhrádzajú   dlhy.   Pri splátkovom   kalendári   si   dlžník   časť   majetku   môže   nechať   a   5   rokov   podľa   kalendára   spláca   dlhy.   Takto   sa   možno   zbaviť   aj   záväzkov,   ktoré   napr.   na   základe   zmlúv   vzniknú v budúcnosti, teda nielen záväzkov vzniknutých pred podaním návrhu na oddlženie. Existuje   však   skupina   záväzkov,   ktorých   sa   nedá   zbaviť   ani   pomocou   osobného   bankrotu,   napr.   výživné,   pracovnoprávne   nároky,   peňažné   tresty   podľa   Trestného zákona,   pohľadávka   zo   zodpovednosti   za   škodu   spôsobenú   na   zdraví   alebo   spôsobenú   úmyselným   konaním,   pohľadávka   Centra   právnej   pomoci   v súvislosti   s konaním o oddlžení apod. Treba si uvedomiť aj ďalšie dôsledky osobného bankrotu: pri jeho vyhlásení Vám bude pridelený správca, ktorý miesto Vás bude nakladať s Vašim majetkom a rozhodovať o ňom vyhlásením konkurzu zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zastavujú sa exekučné konania a niektoré súdne konania do   6   rokov   od   vyhlásenia   konkurzu   sa   veriteľ   môže   domáhať   zrušenia   oddlženia   (aj   voči   Vašim   dedičom),   ak   preukáže,   že   dlžník   mal   nepoctivý   zámer.   Poctivý zámer   znamená,   že   dlžník   sa   úprimne   snaží   riešiť   svoju   situáciu,   napr.   hľadá   si   prácu   alebo   spolupracuje   nejakým   spôsobom   s   veriteľmi   na   riešení.   Nečinnosť   a nespolupráca sa môžu kvalifikovať ako nepoctivý zámer, to však bude predmetom samostatného dokazovania. Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai     18.02.2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:005, Edited:18.02.2017 Organizačná zložka spoločnosti Organizačnou   zložkou   môže   byť   odštepný   závod   alebo   iný   organizačný   útvar   obchodnej   spoločnosti.   Odštepný   závod   môže   zriadiť   iba   slovenský   podnikateľ,   no   inú organizačnú    zložku    zapísanú    do    obchodného    registra    zriaďujú    najmä    zahraničné    osoby    (nie    je    to    však    pravidlom).    Pri    organizačných    zložkách    je    jednou    z najpodstatnejších vecí, ktoré si treba uvedomiť jej nedostatok právnej subjektivity (tú nezíska ani zápisom do obchodného registra)…  Pokračovanie článku nájdete v priloženom PDF dokumente: Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai     10.02.2017   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:004, Edited:10.02.2017 Riešenie pre internetové firmy (internet-based companies) Pre    spoločnosti,    ktoré    sa    zaoberajú