Cikkek

Cikkek, hírek és érdekességek

    01.03.2017    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:012, Edited:01.03.2017 Hány, egyszemélyes Kft-ben lehet alapító egy személy - a cseh és szlovák jogrend összehasonlítása Szlovákiában   2002-től   érvényben   van   a   szlovák   Kereskedelmi   Törvényköny   -   KT   (Obchodný   zákonník)   105a   cikkelye,   amely   kimondja,   hogy   ugyanazon   személy maximum   három   szlovák   korlátolt   felelősségű   társaságban   lehet   egyedüli   társ.   Ez   a   korlátozás   csak   Kft-re   vonatkozik,   nem   vonatkozik   a   részvénytársaságok,   sem   az egyszerű    részvénytársaságok    alapító    tagjaira.    Néha    az    alapítók    ezt    úgy    próbálják    megkerülni,    hogy    más,    egyszemélyes    társaságukat    teszik    meg    alapítónak, természetesen   a   KT   erre   is   gondol   és   kizárja,   hogy   az   egyszemélyes   Kft   további   egyszemélyes   Kft-t   alapítson.   Amennyiben   ilyen   állapot   mégis   bekövetkezne   a   cégbíróság ezen cégeket, javaslat nélkül (ex offo) a cégjegyzékből törli. Amennyiben ennek ellenére egyszemélyes cégek kapcsolására (fűzésére) van szükség a következő lehetőségek valamelyikén kell gondolkodni: 1.  Kft helyett a hozzá legjobban hasonlító, egyszerű részvénytársasági cégformát kell használni - ennél a típusnál nincs korlátozás 2.    Szlovák   Kft   helyett   cseh   Kft-t   kell   alapítani,   az   új   cseh   Polgári   Törvénykönyv   és   Cégtörvény   (Zákon   o   obchodních   korporacích)   ezt   lehetővé   teszi   azzal   a   feltétellel,   hogy az   egyedüli   cégtárs   nem   léphet   ki   a   cégből,   minden   esetben   találnia   kell   maga   helyett   egy   új   társat,   aki   tulajdonrészét   átveszi.   A   cseh   jogalkotó   ennek   liberalizáslást   az eljárásjog egyszerűsítésével magyarázza. A cseh cég utána már egy fióktelepet nyithat Szlovákiában és azon keresztül vállalkozhat. 3.    Amennyiben   mégis   szlovák   cégek   láncolatát   szeretné   létre   hozni,   lehetőség   van   egy   kisebbségi   tulajdonos   bevonására   (minimum   750,-   euró   tagi   betéttel)   Ebben   az esetben   az   alaptőke   magasságát,   valamint   a   saját   tulajdonrészt   a   kívánt   szavazati   jogok   arányához   kell   igazítani.   Természetesen   figyelembe   kell   venni   a   szlovák törvények, kisebbségi tulajdonosok jogainak védelmére, vonatkozó rendelkezéseit.   23.02.2017    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:009, Edited:23.02.2017 Új, kötelező nyilvántartás Csehországban Ez   év   januárjától   érvényes   a   Cseh   Köztársaságban   a   253/2008   Sb.   sz.   törvény   (   Pénzmosás   elleni   törvény)      módosítása.   A   törvény   módosítása   már   magába   foglalja az   Európai   Unió   által,   a   terrorizmus   finanszírozása   és   a   piszkos   pénz   mosása   ellen,   foganatosított   rendszerintézkedéseket   is      (lásd   az   EU   2015/849,   ún.   “negyedik   AML irányelv”).   A   törvénymódosítás   értelmében   a   cégbíróságok   kötelesek   nyilvántartást   vezetni   a   cégek   és   trösztök   (svěřenský   fond)   valós   tulajdonosairól,   valamint   a cégekben “jelentős befolyással” rendelkező személyekről. A   nyilvántartásban   a   következő   adatokat   kell   rögzíteni:   személyi   adatok,   szavazatok   aránya   a   cégben   és   minden   további   információt,   amiből   egyértelműen   kiderül, hogy    a    személy    milyen    módon    kötődik    és    birtokolja    a    tulajdoni    hányadot.    Valós    tulajdonosnak    a    többségi    szavazati    ill.    tulajdonaránnyal    rendelkező    személyek számítanak   ill.   döntéshozatali   joguk   van   a   cégben.   A   nyilvántartás,   2018-tól   már   az   interneten   is   elérhető   lesz.   A   jogi   személyek   kötelessége,   hogy   a   változásokat   azonnal bejelentsék, mindazon okok feltüntetésével, amiből arra következtetnek, hogy a konkrét személy jelentős befolyással rendelkezik. Változnak   a   vállalkozók   további   kötelezettségei   is,   mégpedig   10.000,-   eurót   meghaladó   készpénzes   tranzakciók   esetén   kötelesek   az   ügyfelüket   ellenőrizni   és   a gyanús körülményeket jelenteni.   18.02.2017 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:006, Edited:18.02.2017 Külföldi társaságok fióktelepei Szlovákiában A   külföldön   jegyzett   gazdasági   társaságok   (jogi   személyek)   vállalkozásának   egyik   módja   Szlovákiában,   fióktelep   létrehozása   (szlovákul:   Organizačná   zložka).   Bármilyen külföldi   cég   létrehozhat   (alapíthat)   fióktelepet   Szlovákia   területén.   A   fióktelep   az   alapítás   után   nem   szerez   jogi   személyiséget,   az   alapító   szerves   része   marad,   nincs   külön alaptőkéje   és   az   alapító   vagyonával   kezeskedik   a   fióktelep   kötelezettségeiért.   A   fióktelep   működését,   annak   belső   jogviszonyait,   gazdálkodását,   pénzügyi   és   gazdasági tevékenységét   az   alapító   országának   jogrendje   szabályozza.      A   fióktelepet   az   arra   kijelölt   cégvezető   jegyzi,   önálló   cégjegyzési   joggal.   A   cégvezető   neve   a   cégbíróságon   is bejegyzésre   kerül,   ami   Szlovákiában   teljesen   nyilvános   jegyzék.   A   fióktelep   Szlovákia   területén   csak   a   vállalkozási   engedélyek   megszerzése   és   a   cégbírósági   bejegyzést követően   végezhet   gazdasági   tevékenységet.   A   bejegyzést   követően   a   fióktelep   a   szlovák   adótörvények   értelmében   szlovák   adórezidenssé   válik   és   köteles   könyvelést   vezetni, valamint   mérleget   és   adóbevallást   készíteni.   Természetesen   a   fióktelep   csak   a   Szlovákiából   származó   jövedelme   után   fizet   adót.   Az   adózás   további   feltételei   és   részletei   az alapító országa és Szlovákia között kötött, a kettős adózás elkerüléséről szóló, szerződésben kerülnek szabályozásra. Amennyiben   a   fióktelep   Szlovákia   területén   nem   végez   valós   gazdasági   tevékenységet,   úgy   nem   jogosult   a   szlovák   közösségi   adószám   (ÁFA   -   EU   VAT)   megszerzésére sem.   Amennyiben   a   fióktelep   gazdaságilag   tevékeny   Szlovákiában   és   valós   kereskedelmi   és   gazdasági   tevékenységet   végez,   úgy   köteles   megfizeni   az   éves   elvárt   adót   –   ú.n. adólicenszet.   Ebben   az   esetben   már   jogosult   a   szlovák   közösségi   adószám   megszerzésére.   Az   adószám   megszerzését   az   adóhivatal   letét   –   ú.n.   kaució   megfizetéséhez   köti, amelynek összege 1e és 100e EUR között lehet (általában 2 e és 10e között szokott lenni). A   cégvezető   kizárólag   az   EU   állampolgára   vagy   egy   OECD   tagállam   állampolgára   lehet,   aki   állandó   tartózkodási   engedéllyel   tartózkodik   az   EU   területén.   A   cégv ezető   a bejegyzéskor köteles egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtani……a teljes cikk PDF formátumban letölthető. Szerző Németh Kázmér     10.02.2017     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:004, Edited:10.02.2017 Internetes szolgáltató cégek (internet-based companies) A    szoftverfejlesztő    és    programozó    cégek    számára,    valamint    az    internetes    szolgáltatásokat    nyújtó,    webgrafikai,    weboldal-szerkesztő,    és    további    internet-alapú szolgáltatásokat nyújtó cégek számára tökéletes vállalkozási és adózási környezetet biztosíthat Ciprus jogrendje. A ciprusi jogrend előnyei: társasági adó egységesen 12,5% a harmadik országból befogadott számlák liberálisabb elismerése aź adóhatóság részéről a cipruson jegyzett LTD-k részvényeket bocsáthatnak ki, amelyek értékesítése adómentes jövedelem a ciprusi LTD-k külföldi fióktelepeinek bevétele Cipruson adómentes névleges (nominee) igazgatók és részvényesek viszonylag alcsony rezsiköltség a bérelt irodáknál - esetleg Virtuális iroda szolgáltatás igénybe vétele A   ciprusi   LTD   szükség   szerint   az   EU   valamelyik   tagállamában   leányvállalatot   vagy   fióktelepet   alapíthat.   A   leányvállalat   legnagyobb   előnye   a   jogi   függetlenség,   ami azt jelenti, hogy az alapító nem felel teljes vagyonával a leányvállalat kötelezettségeiért, így az alapító magasabb szintű jogvédelmet élvez. Az    internetes    szolgáltató    cég    konkrét    szükségleteinek    aprólékos    analízise    után    lehetséges    úgy    megtervezni    a    cég    konkrét    tevékenységét    és    beállítását (alkalmazottak,   dividendumok,   ingatlanok,   patentek,   védjegyek,   szellemi   tulajdon,   harmadik   országokhoz   kötödése),   amelyek   biztosítják   a   legjelentősebb   jogvédelmet, optimális adózást és a vállalkozási rizikó minimális szintjét. Szerző Dr. Soňa Šallai     09.02.2017     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:003, Edited:09.02.2017 Szövetkezet, mint a gazdasági társaságok alternatívája Szlovákiában Valószínű   a   rendszerváltozás   előtti   társadalommal   való   szoros   összefonódása   miatt   a   szövetkezeti   cégforma   mára   már   eléggé   háttérbe   szorult   Szlovákiában, holott a korlátolt felelősségű társaságok alternatívájaként, remek megoldást jelenthet a vállakozásra. A szövetkezi cégforma előnyei: korlátolt felelősség: a tagok nem felelnek vagyonukkal a céggel szemben támasztott követelésekért alacsony törzstőke: 1.250,- EUR univerzális: vállakozáson kívül még más tevékenységet is folytathat rugalmas: a tagok, a korlátolt felelősségű társaságok tagjaival ellentétben, bármikor kiléphetnek a cégből, tehát a tagi viszony azonnal megszűntethető (természetesen vonatkozik ez a tagi viszony létrejöttére is) alacsony adminisztratív terhelés: a tagi viszony változásait a cégbíróságon nem kell jegyeztetni liberális: a tagi viszony létesítésekor, vagy annak megszűnésekor,  nem kell az adóhivatali beleegyezés mint a KFT-k esetében anonimitás: a tag neve nem kerül a cégbíróságon bejegyzésre, tehát nem nyilvános. A tagok névsora belső információ. A cégjegyzékben csak az igazgatótanács tagjainak neve nyilvános. Szerző Dr. Soňa Šallai     05.01.2017    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:002, Edited:05.01.2017 Milyen vállalkozási formát válasszak ? Valószínűsíthető,   hogy   a   rendelkezésre   álló   cégpaletta   és   különböző   országok   -   jogrendszerek   adta   lehetőségek   tanulmányozásakor,   néha   még   a   legtapasztaltabb vállakozónak   is   gondot   okozhat   a   megfelelő   helyszínek,   cégtípusok   vagy   azok   struktúráinak   helyes   és   effektív   megválasztása.   További   fejtörést   okozhat,   hogy   az   idegen helyszíneken   nincs   áttekintése   a   további   szolgáltatások   igénybevételének   módjáról,   ezért   általában   egyenesen   nekünk   szegezi   a   kérdést:   “Melyik   helyszínt   és   cégtípust válasszam?”.      Sajnos   elsőre   ezt   nagyon   nehéz   megválaszolni,   nagyon   sok   körülményt   kellene   ahhoz   ismernünk,   hogy   a   kérdésre   egyértelmű   választ   adhassunk. Megpróbálunk viszont egy rövid áttekintést készíteni néhány ország  adta lehetőségekről. Szlovák   korlátolt   felelősségű   társaság:    ez   a   legelterjedtebb   cégforma   Szlovákiában.   Megfelelő   alapot   biztosít   úgy   a   gyártással,   mint   a   szolgáltatásokkal   foglalkozó cégek   számára,   alkalmas   lehet   a   kisiparosok,   vendéglátósok,   wellnessz-szépsigipari   és   további   szolgáltatásokat   nyújtó   vállalkozások   számára.   Előnye,   hogy   a   vállalkozó (társak)   felelőssége   korlátolt,   egyszerű   szervezeti   felépítése   lehetővé   teszi   a   cégen   belüli   gyors   változásokat   és   a   külső   körülményekhez   való   rugalmas   alkalmazkodást   is.     (salóny,   kaderníctva,   wellness).   Hátránya   a   magas   társasági   adóteher,   nehéz   közösségi   adószámot   kapnia   és   sokszor   akadályozzák   tevékenységében   a   szlovákiában elterjed bürokratikus akadályok, valamint az ügyvezetőkre háruló egyre nagyobb felelősség ( pld. az újonan elfogadott “krízisbe került társaságok”-ra vonatkozó törvény). Szlovákia forrásadót vezetett be a legtöbb olyan országba irányuló kifizetésekre, amelyekkel Szlovákiának nincs a kettős adózás elkerüléséről szóló szerződése. Egyszerű   szlovák   részvénytársaság   -   “Jednoduchá   spoločnosť   na   akcie   vagy   j.s.a.”   :    ideális   választás   lehet   azok   számára   akik   a   részvénytársaság   nyújtotta   előnyöket szeretnék   kihasználni   (   a   részvényeseknek   semmilyen   felelősségük   és   kötelezettségük   sincs,   a   részvények   átruházásának   módját   korlátozás   nélkül   a   részvényesek határozzák   meg   az   alapító   okiratban),   de   nem   szeretnének   több   ezer   eurót   befektetni   egy   “teljes”   klasszikus   részvénytársaság   alapításába   (részletesen   a   további cikkben).     Az     egyszerű     részvénytársaság     alaptőkéje     1,-     eurótól     jegyezhető     és     a     Szlovák     Részvénynyilvántartó     Hivatalnak     fizetendő     részvénykibocsátási     és részvénynyilvántartási díjjal együtt sem éri el az ezer euró alapítási díjat.    Külföldi   korlátolt   felelősségű   társaság:    a   legtöbb   külföldön   jegyzett   “klasszikus”   korlátolt   felelősségű   társaság   (Csehország,   Magyarország,   Románia   stb.)   vagy   az ahhoz   hasonló,   ill.   annak   alapjegyeit   hordozó   más   külföldi   korlátolt   felelősségű   társasági   forma   (limited   liability   company   az   Egyesült   Királyságban   vagy   Cipruson   rövidítve   Ltd.   vagy   Llc.),   sokkal   kevésbé   van   kitéva   az   államnak   a   cég   működésébe   való   beavatkozásával,   mint   Szlovákiában.   Az   ügyvezetők   tevékenységének   jogi   háttere valamint az ország jogrendje, annak a vállakozást érintő törvényei kevésbé gyakran változnak. Cseh   Köztársaság   (újonan   Csehország)    alacsonyabb   társasági   adójával   és   egyszerűbb   részvénykibocsátási   szabályaival,   áttekinthetőbb   és   stabilabb   jogi   környezetével remek hátteret biztosíthat azon vállakozások számára, amelyek az Európai Unió nyújtotta további lehtőségeket szeretnék kihasználni. Magyarország     a    2017-es    jelentős    társasági    adókulcs    mérséklés    után,    már-már    adóparadicsom    jelleget    ölt,    természetesn    nem    szabad    megfeledkezni    a    jelentős bürokratikus   korlátozásokról   és      további   adó-,   járulék-   és   adminisztrációs   terhek   jelenlétéről   sem.   Jelen   helyzetben   úgy   véljük,   hogy   jó   helyszínnek   bizonyulhat   olyan cégek számára amelyek bizonyos típusú szolgáltatásokat nyújtanak. Anglia   a   stabil   és   megbízható   angolszász   jogi   hátteret   biztosítja   mindazon   vállakozások   számára   amelyek   további   országokba   is   szeretnének   terjeszkedni.   Az   angol cégek   tulajdonosi   struktúrája   a   2016-ban   elfogadott   társasági   törvény   alapján   teljesen   átláthatóvá   vált,   mivel   a   valós   többségi   tulajdonosok   neve   nyilvánosságra hozandó. Természetesen az angliában jegyzett cégek számára kötelező a könyvelés és az éves mérleg készítése is. Ciprus    a   12,5%-os   társasági   adóval,   az   osztalékok   és   dividendumok   utáni   adómentességgel   jó   befektetési   és   licensz   környezet   lehet.   Javuló   jogbiztonság,   jó   kapcsolatok Oroszországgal   és   a   Közel-Kelet   gazdagabb   országaival   jellemzik,   valamit   a   kettős   adózás   elkerüléséről   szóló   egyezményeknek   köszönhetően   kedvező   feltételeket biztosítahat    az    Európai    Unió    és    a    harmadik    országokban    jegyzett    cégek    gazdasági    és    üzleti    összekapcsolására.    Kedvező    helszín    lehet    minden    olyan,    főleg szolgáltatásokat   nyújtó,   cég   számára   amely   az   internetes   és   számítástechnikai   technológiák,   fuvarszervezés,   logisztikai,   pénzügyi,   tanácsadási,   hálózatépítési   téren vállalkozik.   Jó   helyszín   a   szellemi   tulajdonból   (licenszjogokból)   származó   lehetőségek   kiaknázására.   A   magánvagyon   elosztására,   védelmére   és   gyarapítására   remek lehetőséget biztosítanak a cipruson jegyzett nemzetközi trösztök, amelyeket szilárd alapját az angolszász jogból átvett történelmi jogrend biztosítja. Szent   Vince   és   Grenada    talán   az   egyik   legtipikusabb   off-shore   környezetként   említhető.   Minimális   állami   illeték,   nulla   százalékos   társasági   adó   jellemzik.   A   tulajdonosi struktúra anonimitása biztosított, névleges igazgatók és tulajdonosok szolgáltatásai is igényelhetőek. Elmondhatjuk,   hogy   a   gazdaság   minden   területén   létre   hozhatóak   olyan   cégstruktúrák,   amelyek   a   legjobban   megfelelnek   ügyfeleink   elvárásainak.   Természetesen tökéletesen   meg   kell   ismernünk   ügyfeleink   igényeit,   amelyeket   összhagba   kell   állítanunk   az   adott   régió   adóügyi   és   vállakozási   szabályaival,   tökéletesen   kell   látnunk   a vállakozás   gazdasági,   pénzügyi   prioritásait,   vállakozási   terveit.   Látnunk   kell   a   nyereség   és   dividendumok   elosztásának   módját   a   befektetések   védelmét   stb.   Ahhoz,   hogy a   megfelelő   szolgáltatásokt   nyújhassuk   ügyfeleinknek,   számos   hazai   és   külföldi   jónevű   ügyvédi   irodával,   könyvelő   és   könyvvizsgáló,   adótanácsadó   céggel   állunk   napi kapcsolatban. Foduljon hozzánk bizalommal, párkányi irodánkban  szívesen látjuk Önt. Szerző Dr. Soňa Šallai     22.12.2016    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ čo si mám dávať pozor pri kúpe spoločnosti? ARTID:001, Edited:22.12.2016 Hibrid gazdasági társasági forma Szlovákiában       2017.   január   elsejétől   Szlovákiában   jegyezhető   az   új   hibrid   társasági   forma   az   “Egyszerű   részvénytársaság”   (továbbiakban   “ERT”),   szlovákul   –   jednoduchá spoločnosť   na   akcie,   rövidítve   j.s.a.   A   szlovák   törvényhozás   ezt   a   formát   a   befektetési   rizikó   csökkentése   érdekében   hozta   létre,   ezért   az   ERT   struktúrája egyszerűbb   mint   az   általános   részvénytársaságoké,   rugamasabb   és   gyorsabb   változásokat   tesz   lehetővé   a   cég   struktúrájában,   miközben   a   részvényes(ek)nek sem felelőssége, sem kötelezettségei nincsenek. Az   ERT-t   már   egy   tag   is   alapíthat,   úgy   jogi,   mint   természetes   személy   is,   miközben   a   cég   alaptőkéje   1,-   eurótól   felfelé   mehet.   A   cég   különböző   típusú részvényeket   bocsáthat   ki,   részvényenként   más-más   tulajdonosi   jogokkal   is.   A   részvények,   az   átláthatóság   követelményeinek   megfelelően,   névre   szólóan kerülnek   kibocsátásra   a   cég   köteles   a   részvényesek   névsorát   nyilvántartani,   miközben   a   Szlovák   Központi   Részvényletéti   Hivatalnál   (Centrálny   depozitár   cenných papierov www.cdcp.sk  ) is kötelezően bejegyzésre kerülnek. Felügyelő   bizottság   kinevezése   nem   kötelező.   Kötelező   viszont   a   cég   bejegyzésekor   10%-os   tartalékalapot   létrehozni,   amelyet   a   részvényesek   további befizetéssel   feltöltenek.   A   céget   a   minimum   egy   tagú   igazgatótanács   jegyzi,   amelynek   hivatali   ideje   korlátlan   és   tagjaira   törvényileg   nem   vonatkozik   a   más társaságoknál végzett hasonló munkából fennálható érdekütközés tilalma. A   részvényesek   a   részvényekhez   kapcsolódó   jogokokat,   a   dividendumok   elosztási   módját   aprólékosan   szabályozhatják,   tehetik   ezt   egy   ú.n.   részvényesi szerződés megkötésével, amiben a részvények tulajdonjogának átruházási lehetőségét esetleg ki is zárhatják. A   módosított   szlovák   Kereskedelmi   törvény,   ERT-ről   szóló   törvénycikkelyeihez   kapcsolódó   indoklásban   a   kormány   feltételezi,   hogy   az   új   társasági   forma létrehozása   jelentősen   segítheti   a   kezdő   vállakozásokat,   amelyek   ezidáig   a   Kft   társasági   formát   választották,   viszont   annak   eléggé   merev   alapszabályzata   nem tette   lehetővé   a   befektetők   kapcsolatának   rugalmas   szabályozását.   A   kormány   ezzel   a   lépéssel   létrehozott   egy   mindenki   számára   elérhető,   rugalmas   vállalkozási formát, amely főleg a kis- és középvállalkozások számára jelenthet elfogadható kompromisszumot Szerző Dr. Soňa Šallai  
Copyright © 2013 - 2018 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site
  A dokumentum vagy cikk idegen forrásból származik. A szerzői jogokat cégünk nem birtokolja. A szerzőre utaló információk a cikkben ill. dokumentumban megtalálhatók. Az eredeti cikk idegen nyelven íródott a magyar fordításban előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk