Copyright © 2013 - 2019 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

Články

Články - strana 2

Články - strana 2

Od 1.1.2019 už nezverejňujeme nové články ! 18.04.2017 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:020, Edited:18.04.2017 Nepriznali Vám poistné plnenie? Máte problém s nebankovkou? Či ide o poistenie vozidiel, majetku, zdravia, cestovné alebo životné poistenie, poisťovne často odmietajú vyplatiť poistné plnenia aj v prípade, že na ne máte nárok. Jednoducho vychádzajú z toho, že väčšina ľudí netuší aké majú voči nim práva. Naša kancelária sa zaoberá práve týmito prípadmi a dokáže vymôcť plnenia aj v situáciach, keď neviete ako ďalej postupovať alebo Vás neustále odmietajú. Vybavovanie odškodnenia je pre Vás bez poplatkov za našu prácu a za právnické služby, ktoré s prípadom spojené. Kancelária nárok na odmenu z vymoženej sumy a aj to až potom, ako Vám budú peniaze priznané a to bez akýchkoľvek iných poplatkov alebo záloh vopred. Aké prípady riešime: ak ste mali dopravnú nehodu a poisťovňa Vám nič nevyplatila; v tomto prípade môžete získať odškodné: o bolestné – náhrada za bolesť o sťažené spoločenské uplatnenie o strata na zárobku, zisku o náklady spojené s liečením o vecná a majetková škoda ak ste utrpeli pracovný úraz a od poisťovne ste nedostali žiadne kompenzácie ak ste pri dopravnej nehode alebo pracovnom úraze prišli o blízku osobu, resp. došlo k nemajetkovej ujme, vieme Vám pomôcť získať: o odškodnenie nákladov na pohreb o adekvátne nemajetkové odškodnenie ak ste utrpeli finančnú alebo majetkovú ujmu kvôli nebankovým finančným organizáciám Skutočný prípad: Staršia pani utrpela ťažký úraz pri dopravnej nehode. Mala po nehode trvalé následky a bola odkázaná na invalidné kreslo. Jej manžel bol zo situácie veľmi nešťastný a v čase, keď ho kontaktoval zamestnanec odškodňovacej kancelárie, rozmýšľal, ako si zadovážiť nejaké staré auto na prevoz manželky k lekárom. Vďaka tomu, že celý prípad zobrala do rúk naša kancelária, títo manželia získali od poisťovne 35 000 € ako odškodné. Aj keď zdravie si za to nemohli kúpiť, ale výrazne si uľahčili svoju životnú situáciu. Ak ste sa našli v niektorých opísaných situáciach, zavolajte nám a naša pracovníčka s Vami prejde niekoľko otázok, na základe ktorých určí, či máte nárok na poistné plnenie. Bezplatné konzultácie na tel. čísle: 0948 298 190 24.03.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:019, Edited:24.03.2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (ZBZ) Touto zmluvou sa zaväzujú jej účastníci, že v dohodnutej dobe uzavrú zmluvu, ktorej obsah si aspoň zhruba dohodnú. ZBZ musí byť v písomnej forme. Čo ZBZ musí obsahovať: identifikáciu zmluvných strán, lehotu na uzavretie budúcej zmluvy (inak je neplatná) a aspoň všeobecne určený predmet budúcej zmluvy. Obidve strany získavajú po jej podpise právo v určenej lehote (ktorú si sami dohodnú) žiadať od druhej strany uzavretie zmluvy, o ktorej rokovali. Ak jedna strana túto povinnosť nesplní, druhá môže požadovať od súdu, aby určil obsah zmluvy alebo požadovať náhradu škody. V zmluve o uzavretí budúcej zmluvy si účastníci môžu dohodnúť osobu, ktorá im určí obsah tejto budúcej zmluvy pre prípad, že sa sami na ňom nebudú vedieť dohodnúť. Právo žiadať určenie obsahu zmluvy od takto určenej tretej osoby sa zo zákona premlčuje uplynutím jedného roka odkedy jedna strana vyzvala druhú na uzavretie budúcej zmluvy. Záväzok uzavrieť budúcu zmluvy zaniká v dvoch prípadoch: ak žiadna zo strán nevyzve druhú stranu na uzavretie zmluvy v čase, ktorý si na to dohodli v ZBZ alebo ak okolnosti, z ktorých strany vychádzali pri vzniku tohto záväzku sa natoľko zmenili, že nemožno rozumne požadovať uzavretie budúcej zmluvy Ak účastníci ešte nevedia presne, aký typ zmluvy budú chcieť v budúcnosti uzavrieť, môžu sa dohodnúť aj tak, že uzavrú nepomenovanú zmluvu . Zmluva o budúcej zmluve je upravená v Obchodnom 289) aj Občianskom zákonníku 50a), no je medzi nimi jeden podstatný rozdiel: ak sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, vyžaduje sa aby sa k uzavretiu budúcej zmluvy zaviazali obidve strany. Ak sa ale uzatvára podľa Obchodného zákonníka, môže byť uzavretá iba v prospech jednej strany a to tak, že táto strana je oprávnená žiadať uzavretie budúcej zmluvy ale nie je povinná vyžadovať jej uzavretie. Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai 20.03.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:018, Edited:20.03.2017 Základné informácie o akciách Akcia - cenný papier predstavujúci práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov akciovej spoločnosti na riadení a zisku spoločnosti. Práva akcionára voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému za základe zákona alebo v stanovách… Pokračovanie v priloženom PDF dokumente: 20.03.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:017, Edited:20.03.2017 Cezhraničné podnikanie V dnešnom svete expanzia podniku za hranice štátu nie je výsadou veľkých firiem ale stále častejšie aj menších alebo stredných spoločností. Ponúknuť svoj tovar a služby v inej krajine nie je také zložité ako v minulosti a počiatočné investície sa môžu aj mnohonásobne vrátiť. K úspešnému výsledku však potrebné mnohé faktory… Pokračovanie v priloženom PDF dokumente: 17.03.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:016, Edited:17.03.2017 Apostila – kedy je potrebná a ako ju vyžiadať Apostila, oficiálne "Apostille osvedčenie" alebo "Apostille doložka" je doložka vydávaná slovenskými orgánmi k verejným listinám, ktoré sa majú použiť v zahraničí. Apostilu používa nielen Slovenská republika ale všetky zmluvné štáty Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (vyše 100 štátov sveta). Ak potrebujete použiť zahraničnú listinu na Slovensku, musíte ju mať rovnako apostilovanú v štáte, v ktorom bola vydaná. Takto overený dokument dokazuje, že nejde o falzifikát a môže byť použitý pred cudzími štátnymi orgánmi ako "rovnocenná" vnútroštátna listina bez toho, aby bola ďalej overovaná. To, na ktorý štátny orgán sa treba obrátiť so žiadosťou o apostiláciu, závisí od konkrétnej listiny, ktorú potrebujete použiť. Napr. ak v zahraničí potrebujete použiť výpis zo slovenského obchodného registra, musíte si vyžiadať najprv samotný výpis a potom Apostille doložku k nemu na krajskom súde; vysokoškolský diplom by zase aspostilovalo Ministerstvo školstva SR; osvedčenie o živnostenskom oprávnení apostiluje Ministerstvo vnútra SR a podobne. Tieto informácie sa dajú vyhľadať na stránkach jednotlivých ministerstiev. So žiadosťou o Apostilu (formuláre žiadostí tiež uvedené na stránkach ministerstiev) na príslušný úrad treba zaslať aj originál listiny a zaplatiť správny poplatok. Po obdržaní doložky si niekedy ešte musíte dať listinu preložiť do jazyka štátu, v ktorom sa má použiť. 14.03.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:015, Edited:14.03.2017 Ochranné známky Ak pri podnikaní používate vlastné logo alebo označenie, je najlepšie registrovať ho ako ochrannú známku. Tým je zabezpečné, že pod Vašou známkou (alebo jej podobnou) nikto iný nemôže poskytovať služby alebo predávať tovar. Ak sa tak stane, máte právo požadovať na súde náhradu škody a ušlý zisk, prípadne aj náhradu nemajetkovej ujmy. Zaregistrovaná ochranná známka môže používať značku ®. Ideálne je zvažovať túto ochranu najmä pri podnikaní v oblastiach reklamy, marketingu, medzinárodného obchodu, duševného vlastníctva a know-how, poradenských a konzultačných služieb... Ochranná známka môže byť registrovaná v troch formách: iba na Slovensku, ako Medzinárodná ochranná známka alebo ako Ochranná známka Európskej únie. Rozdiel medzi medzinárodnou ochrannou známkou a ochrannou známkou je v počte štátov, v ktorých platí: prvá poskytuje ochranu v zmluvných krajinách Madridskej únie, kým druhá len v rámci EÚ. Čo sa považuje za ochrannú známku: obchodné meno, slová, logo, číslice, kresby, obrázky, obal tovaru, farby, slogany, geometrické a iné tvary a kombinácie všetkých uvedených, teda čokoľvek čo sa graficky znázorniť a je spôsobilé rozlíšiť tovar alebo službu od jedného poskytovateľa od tovarov a služieb iného. Ochranná známka sa registruje vždy k určitým tovarom alebo službám (tie Úradom priemyselného vlastníctva rozdelené do 45 tried). Jedna ochranná známka sa registruje vždy naraz pre tri triedy (teda kategórie tovarov alebo služieb) za 166,- EUR a za každú ďalšiu triedu navyše sa pripláca poplatok 17,- EUR. Prihlášku treba podať na Úrad priemyselného vlastníctva a samotný registračný proces trvá niekoľko mesiacov. Takto registrovaná známka potom platí 10 rokov a obnovuje sa vždy na 10 rokov na základe žiadosti. Treba si dať pozor hlavne na správne vyplnenie prihlášky ako aj na to, aby ste nežiadali o registráciu označenia, ktoré chráneným spôsobom používa niekto iný. Okrem toho si pred podaním prihlášky pozorne rozmyslite, na aké tovary a služby chcete ochrannú známku registrovať, pretože neskôr sa nedá známku rozšíriť na ďalšie triedy je možné iba podať ďalšiu prihlášku. V prípade, že si potrebujete zaregistrovať ochrannú známku, na Internete si môžete nájsť špecializované firmy, ktoré uvedené služby ponúkajú. Naša spoločnosť registráciu ochrannej známky neposkytuje. (Úprava textu 14.08.2017) Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai 13.03.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:014, Edited:13.03.2017 Ako postupovať, keď finančné inštitúcie porušujú Vaše práva? Najprv si vysvetlime, čo presne finančné inštitúcie: ide o banky, poisťovne, obchodníkov s cennými papiermi, burza cenných papierov alebo centrálny depozitár, platobné inštitúcie, zmenárne, finančných agentov a sprostredkovateľov ale aj nebankové subjekty poskytujúce pôžičky apod. Väčšina ľudí nevie ako postupovať, ak majú pocit, že niektorá z týchto inštitúcii porušila ich práva. Môže ísť napríklad o neprijateľné podmienky v uzavretej zmluve, nekalú obchodnú súťaž, neposkytnutie potrebných informácii vopred alebo iné zneužitie postavenia spotrebiteľa. Všetky uvedené inštitúcie povinné dodržiavať zákony o ochrane spotrebiteľa (v tomto prípade ide o finančného spotrebiteľa) a majú za týmto účelom nad sebou kontrolu. Po vypuknutí finančnej krízy začala legislatíva vo vyššej miere chrániť bežných ľudí pred zneužívaním na finančnom trhu a posilnila jeho dohľad (napr. prijatá Koncepcia ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu). Ak máte podozrenie, že určité Vaše právo bolo porušené, obráťte sa v prvom rade na zamestnancov samotnej inštitúcie nakoľko zo zákona povinní zaoberať sa Vašou sťažnosťou. Máte nárok pýtať si od nich vyjadrenie, od ktorého sa bude odvíjať ďalšie konanie. Keď nie ste spokojní s tým, ako bola sťažnosť vybavená, môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad všetkými finančnými inštitúciami. Podnet možno podať elektronicky cez formulár, poštou alebo osobne. NBS môže udeliť pokutu, pokiaľ objektívne zistí porušenie pravidiel. Treba však upozorniť, že NBS nenahrádza súdny orgán a nerozhoduje o Vašom spore, iba preverí konkrétnu činnosť inštitúcie. Preto Vám zostáva ešte možnosť súdnej žaloby (občianskosúdne konanie), spotrebiteľského rozhodcovského konania alebo mediácie. Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai 03.03.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:013, Edited:03.03.2017 Zmena obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzeným Obchodné meno zapísané v obchodnom registri je možné zmeniť, no dodatok označujúci právnu formu musí zostať zachovaný buď vo forme skratky alebo celým slovným vyjadrením. Pri zmene mena treba v prvom rade preveriť, či niekto nepoužíva nové obchodné meno, ktoré ste si vybrali (overenie je možné na stránke obchodného registra www.orsr.sk) a následne je možné podať návrh na zmenu na registrový súd. Prílohou k návrhu na zápis zmeny je zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka (podľa toho, koľko spoločníkov je v spoločnosti) o zmene spoločenskej zmluvy, z ktorej vyplýva zmena obchodného mena. Na prijatie tohto rozhodnutia je potrebný súhlas minimálne dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, pokiaľ je o zmene spoločenskej zmluvy oprávnené rozhodovať valné zhromaždenie. Ak táto právomoc nie je zverená valnému zhromaždeniu ale spoločenskú zmluvu môžu zmeniť iba všetci spoločníci, tak aj obchodné meno môžu zmeniť iba jednomyseľne. Podpis predsedu valného zhromaždenia nemusí byť notársky overený. Potom len konateľ musí vypracovať úplné znenie spoločenskej zmluvy s novým menom a uložiť ho do zbierky listín do 30 dní od prijatia rozhodnutia o zmene. Nakoniec netreba zabudnúť zmeniť všetky obchodné dokumenty a webovú stránku podľa § 3a Obchodného zákonníka. 01.03.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:012, Edited:01.03.2017 Koľko s.r.o. môže vlastniť jedna osoba - komparácia podľa českého a slovenského práva V Slovenskej republike od r. 2002 platí, že fyzická osoba môže byť podľa § 105a Obchodného zákonníka (OBZ) jediným spoločníkom v maximálne troch spoločnostiach ide o tzv. zákaz reťazenia. Tento zákaz platí iba pre spoločnosti s ručením obmedzeným, fyzické osoby teda môžu byť jediným akcionárom v mnohých akciových spoločnostiach alebo jednoduchých spoločnostiach na akcie. V praxi sa niekedy podnikatelia snažia obísť toto obmedzenie tým, že za jediného spoločníka ustanovia inú obchodnú spoločnosť, ktorej jediným vlastníkom. S týmto správaním však OBZ tiež počíta a ustanovuje, že spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť zakladateľom inej spoločnosti (alebo sa stať jej jediným spoločníkom za života tejto spoločnosti). Súd je povinný pred zápisom do obchodného registra preveriť či je zákaz reťazenia dodržaný. Ak by k jeho prelomeniu predsa len došlo, môže aj bez návrhu rozhodnúť o zrušení všetkých spoločností porušujúcich toto pravidlo. V prípade, že podnikateľa zákaz reťazenia obmedzuje a chcel by mať viacero firiem, o ktoré sa však nechce deliť s ďalšími spoločníkmi, existuje niekoľko riešení: 1. miesto spoločnosti s ručením obmedzeným môže založiť iný typ, najlepšie jednoduchú spoločnosť na akcie je zo všetkých typov najbližšie s.r.o. ale nevzťahuje sa na ňu uvedené pravidlo. 2. založiť miesto slovenskej s.r.o. českú: nový Občiansky zákonník v ČR a Zákon o obchodních korporacích (ZOK) povolili založenie korporácie jediným členom iba s tým obmedzením, že tento spoločník nemôže kedykoľvek zrušiť svoju účasť v spoločnosti ale musí si nájsť nástupcu. V dôvodovej správe k ZOK český zákonodarca vysvetľuje snahu o zjednodušenie jednočlenných spoločností, pretože nevidel dôvod zbytočne týmto obmedzením zaťažovať spoločnosti. Česká s.r.o. môže na Slovensku konať samostatne alebo tu založiť organizačnú zložku. 3. pribrať minoritného spoločníka s vkladom 750,- EUR (minimálny zákonný vklad do s.r.o.) ale zároveň nastaviť základné imanie a hlasovacie práva v spoločenskej listine tak, aby mal rozhodovanie vo svojich rukách. Samozrejme je súčasne potrebné rešpektovať zákonnú ochranu menšinového spoločníka a nezneužívať situáciu. 25.02.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:011, Edited:25.02.2017 Zmena sídla spoločnosti Ak sa rozhodnete zmeniť sídlo svojej spoločnosti, budete potrebovať nasledovné dokumenty: Plnomocenstvo: je potrebné v prípade, že podanie návrhu na obchodný register nebudete robiť osobne, ale prostredníctvom inej osoby (väčšinou takej, ktorá zaručený elektronický podpis) Uznesenie valného zhromaždenia alebo Rozhodnutie jediného spoločníka: uznesenie valného zhromaždenia sa vystavuje v prípade, že spoločnosť aspoň dvoch spoločníkov, Rozhodnutie jediného spoločníka sa používa pre spoločnosti s jediným spoločníkom to je ich jediný rozdiel, inak si rovné. Z uznesenie alebo rozhodnutia musí jasne vyplývať vôľa zmeniť sídlo a musí byť uvedená adresa nového sídla. Uznesenie musí byť podpísané predsedom valného zhromaždenia, rozhodnutie zase jediným spoločníkom, no nevyžaduje sa notárske osvedčenie o pravosti podpisu. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti: tento dokument tvorí povinnú prílohu k návrhu na obchodný register. Vlastník nehnuteľnosti, na adrese ktorej bude nové sídlo spoločnosti musí vyjadriť svoj súhlas s umiestnením sídla (ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov súhlas musia dať obaja manželia). Súhlas na umiestnenie sídla môže dať aj nájomník predmetnej nehnuteľnosti, no musí mať k tomuto konaniu oprávnenie od majiteľa (prípadne možnosť dať súhlas s umiestnením vyjadrený priamo v nájomnej zmluve). Na obchodný register je potom nevyhnutné priložiť okrem súhlasu nájomcu aj nájomnú zmluvu nájomcu s vlastníkom nehnuteľnosti. List vlastníctva: k nehnuteľnosti, ktorá byť novým sídlom je potrebný aktuálny výpis z listu vlastníctva, postačuje však informatívny výpis z portálu katastra (www.katasterportal.sk), netreba o LV žiadať na príslušnom okresnom úrade a platiť zaň poplatok. Úplné znenie spoločenskej zmluvy: pri akejkoľvek zmene spoločnosti sa vystavuje vždy aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny, v ktorej by táto zmena mala byť zapracovaná, t.j. v tomto prípade musí obsahovať nové sídlo spoločnosti. Táto spoločenská zmluva musí byť podpísaná konateľom, no nevyžaduje sa  notárske osvedčenie o pravosti podpisu. Keď všetky tieto dokumenty pripravené, môžete podať návrh na zápis zmeny vo Vašej spoločnosti na príslušný okresný súd, ktorý je registrovým súdom. Príslušným súdom na podanie je vždy súd uvedený v aktuálnej spisovej značke spoločnosti, teda nie súd, v obvode ktorého bude nové sídlo. Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai 23.02.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:009, Edited:23.02.2017 Nová povinná evidencia v Českej republike Od januára tohto roku platí v Českej republike novela zákona 253/2008 Sb. - tzv. "zákona proti praniu špinavých peňazí". Predmetná novela odzrkadľuje snahu Európskej únie predchádzať využívaniu finančného systému k financovaniu terorizmu a praniu peňazí (smernica č. 2015/849, tzv. "štvrtá AML smernica"). Tým vznikla povinnosť registračným súdom viesť evidenciu skutočných majiteľov obchodných spoločností a zverenských fondov a na druhej strane spoločnostiam a fondom povinnosť hlásiť osoby s rozhodujúcim vplyvom. Do evidencie sa budú zapisovať osobné údaje majiteľov, ich hlasovacie práva a iné skutočnosti, ktoré vysvetlia, akým spôsobom je táto konkrétna osoba skutočným majiteľom spoločnosti. Za skutočného majiteľa sa považuje osoba, ktorá najväčší faktický alebo právny vplyv na riadenie právnickej osoby. Od roku 2018 bude prístup do tejto evidencie možný cez internet. Právnické osoby budú povinné priebežne aktualizovať tento zoznam vrátane oznamovania dôvodov, prečo považujú navrhované osoby za skutočných majiteľov. Okrem tejto evidencie sa menia aj ďalšie povinnosti týkajúce sa podnikateľov, napr. pri hotovostných transakciách vo výške 10 000,- EUR a viac je každý podnikateľ povinný skontrolovať svojho klienta (t.j. informácie o povahe obchodu, vlastníckej štruktúre klienta, priebežné sledovanie obchodného vzťahu, preskúmavanie zdrojov majetku, ktorého sa obchod týka...). 22.02.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:008, Edited:22.02.2017 Pár slov o podnikaní cez off-shore spoločnosti Pri objasňovaní výhod a nevýhod podnikania cez offshore spoločnosti si na začiatku objasnime, čo presne „offshorky“ sú: - pokračovanie článku nájd ete v priloženom PDF dokumente: 20.02.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:007, Edited:20.02.2017 Osobný bankrot môže pomôcť Osobný bankrot možno znie ako katastrofa, no v skutočnosti predstavuje jeden z najlepších spôsobov ako si zachrániť majetok pred úplnou stratou. Novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii bude od marca 2017 ešte dostupnejší a to vďaka zníženiu nákladov na jeho začatie (zo 650 na 500 €), zrušením povinnosti mať majetok v minimálnej hodnote 1.659,70 a zavedením tzv. nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. To znamená, že osoba, ktorá vyhlási osobný bankrot právo ponechať si sumu zabezpečujúcu jej základné bývanie, aby neskončila ako bezdomovec. Ak je dlžník platobne neschopný, na výber oddlženie dvomi spôsobmi konkurzom a splátkovým kalendárom. Možnosť oddlženia však iba raz za 10 rokov. Podmienkou je, že voči dlžníkovi musí byť vedené exekučné alebo iné vykonávacie konanie. Pri konkurze sa speňaží celý majetok dlžník a z neho sa uhrádzajú dlhy. Pri splátkovom kalendári si dlžník časť majetku môže nechať a 5 rokov podľa kalendára spláca dlhy. Takto sa možno zbaviť aj záväzkov, ktoré napr. na základe zmlúv vzniknú v budúcnosti, teda nielen záväzkov vzniknutých pred podaním návrhu na oddlženie. Existuje však skupina záväzkov, ktorých sa nedá zbaviť ani pomocou osobného bankrotu, napr. výživné, pracovnoprávne nároky, peňažné tresty podľa Trestného zákona, pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním, pohľadávka Centra právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení apod. Treba si uvedomiť aj ďalšie dôsledky osobného bankrotu: pri jeho vyhlásení Vám bude pridelený správca, ktorý miesto Vás bude nakladať s Vašim majetkom a rozhodovať o ňom vyhlásením konkurzu zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zastavujú sa exekučné konania a niektoré súdne konania do 6 rokov od vyhlásenia konkurzu sa veriteľ môže domáhať zrušenia oddlženia (aj voči Vašim dedičom), ak preukáže, že dlžník mal nepoctivý zámer. Poctivý zámer znamená, že dlžník sa úprimne snaží riešiť svoju situáciu, napr. hľadá si prácu alebo spolupracuje nejakým spôsobom s veriteľmi na riešení. Nečinnosť a nespolupráca sa môžu kvalifikovať ako nepoctivý zámer, to však bude predmetom samostatného dokazovania. Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai 18.02.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:005, Edited:18.02.2017 Organizačná zložka spoločnosti Organizačnou zložkou môže byť odštepný závod alebo iný organizačný útvar obchodnej spoločnosti. Odštepný závod môže zriadiť iba slovenský podnikateľ, no inú organizačnú zložku zapísanú do obchodného registra zriaďujú najmä zahraničné osoby (nie je to však pravidlom). Pri organizačných zložkách je jednou z najpodstatnejších vecí, ktoré si treba uvedomiť jej nedostatok právnej subjektivity (tú nezíska ani zápisom do obchodného registra)… Pokračovanie článku nájdete v priloženom PDF dokumente: Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai 10.02.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:004, Edited:10.02.2017 Riešenie pre internetové firmy (internet-based companies) Pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predovšetkým programovaním, vývojom softwaru a aplikácii, tvorbou webových stránok alebo poskytovaním iných internetových služieb vytvára cyperská jurisdikcia úplne ideálne daňové a podnikateľské prostredie. Výhody cyperskej jurisdikcie: daň z príjmu právnických osôb 12,5% registrácia k DPH je bez problémov, bez zdržania a bez kaucie prijaté faktúry z tretích krajín nie sú postihované zrážkovou daňou LTD môže vydávať cenné papiere, ktorých predaj je oslobodený od dane príjem zahraničných organizačných zložiek je oslobodený od dane možnosť využívania inštitútu nominees - dosadených akcionárov a riaditeľov nízke náklady na zriadenie skutočnej pobočky - kancelárie, príp. možnosť využitia služby Virtuálna kancelária Cyperská spoločnosť môže v prípade potreby založiť v niektorej krajine dcérsku spoločnosť alebo organizačnú zložku. Najväčšou výhodou dcérskej spoločnosti je samostatná právna subjektivita, čo v praxi znamená, že akékoľvek jej problémy alebo záväzky sa neprenášajú na materskú spoločnosť a teda materská (cyperská) spoločnosť väčšiu právnu ochranu. Podľa konkrétnej činnosti a požiadaviek je možné urobiť také nastavenia všetkých zložiek internetovej firmy (zamestnanci, dividendy, nehnuteľnosti, patenty a ochranné známky, styk s tretími krajinami atď.), ktoré jej zaručia maximálnu právnu ochranu, daňovú optimalizáciu a rizikový manažment. Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai 09.02.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:003, Edited:09.02.2017 Družstvo ako alternatíva k obchodným spoločnostiam Možno kvôli jeho spätosti s bývalým režimom je dnes družstvo zanedbávanou formou podnikania ale keď sa zbavíme predsudkov, uvidíme množstvo jeho výhod, ktoré sa dajú prakticky využiť. obmedzené ručenie podobne ako pri s.r.o.: členovia družstva za jeho záväzky neručia nízke základné imanie: 1250,- EUR je univerzálne: môže sa zaoberať aj inými činnosťami ako podnikaním flexibilita: na rozdiel od spoločností s ručením obmedzeným, z ktorých spoločník nemôže kedykoľvek vystúpiť, členstvo v družstve možno zrušiť okamžite (to platí aj pre vstup do družstva) nízka administratívna záťaž: pri vzniku, zániku, prevode členstva netreba pripravovať žiadne formálne dokumenty nie je potrebný súhlas správcu dane: daňový úrad sa nevyjadruje k vstupu alebo vystúpeniu z družstva ako je to pri s.r.o. anonymita: členovia sa nezapisujú do obchodného registra ani iného verejného registra. Ich zoznam je vedený iba v družstve samotnom. Do obchodného registra sa zapisuje iba predstavenstvo. Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai 05.01.2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ARTID:002, Edited:05.01.2017 Akú formu podnikania si zvoliť ? Je pochopiteľné, že z množstva typov obchodných spoločností, krajín založenia a súvisiacich pomocných inštitútov, ktoré máme dnes k dispozícii, môže byť aj skúsený podnikateľ zmätený, čo z toho skutočne potrebuje a čo by mu pomohlo. Mnohí klienti sa nás jednoducho opýtajú, aká forma podnikania je najlepšia. Na túto otázku však neexistuje všeobecná odpoveď a tak vznikol tento krátky prehľad, ktorý Vám môže pomôcť zorientovať sa v dostupných možnostiach… Pokračovanie článku nájdete v priloženom PDF dokumente : Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai 22.12.2016 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ čo si mám dávať pozor pri kúpe spoločnost ARTID:001, Edited:22.12.2016 Hybridná forma kapitálovej obchodnej spoločnosti Od nového roka majú podnikatelia k dispozícii nový typ obchodnej spoločnosti jednoduchá spoločnosť na akcie (JSA). NRSR ho schválila ako riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Z tohto dôvodu je JSA navrhnutá tak, aby v sebe spájala jednoduchú organizačnú štruktúru a flexibilitu spoločností s ručením obmedzeným a nízku mieru rizika a ručenia akcionárov z akciovej spoločnosti… Pokračovanie článku nájdete v priloženom PDF dokumente: Autorom článku je JUDr. Soňa Šallai
Vysvetlivky: Článok pochádza od cudzieho autora, naša spoločnosť k uvedenému článku nevlastní žiadne autorské práva. Informácie o autorovi sú dostupné na konci článku. Sl