FAQ

Často kladené otázky - FAQ

Otázky a odpovede:  Kto je ten nominálny, tzv. “nominee” riaditeľ alebo akcionár?   Tento   pojem   sa   väčšinou   spomína   v   spojitosti   s   off-shore   spoločnosťou,   v   ktorej   vykonávajú   riadenie   a   hlasovacie   práva   akcionárov   dosadení,   tzv.   „nominee“   riaditelia alebo   akcionári.   To   znamená,   že   v   spoločnosti   je   vymenovaný   riaditeľ   (obdoba   nášho   konateľa   v   s.r.o.)   a   prípadne   aj   akcionári   (obdoba   našich   spoločníkov   v   s.r.o.)   z dôvodu   aby   skutoční   vlastníci   spoločnosti   zostali   v   anonymite.   Týmto   sa   celá   spoločnosť   zveruje   cudziemu   riaditeľovi   a   tiež   všetky   práva   akcionára   vykonáva   dosadený akcionár.   Účelom   vymenovania   nominees   je   absolútna   ochrana   totožnosti   a   súkromia   osoby,   ktorá   skutočne   stojí   za   celou   firmou.   Ak   teda   nechcete,   aby   v   obchodnom registri   alebo   v   katastri   na   listoch   vlastníctva   figurovalo   Vaše   meno,   najlepšie   je   vymenovať   nominálneho   riaditeľa   a   dopátrať   sa   k   skutočnému   vlastníkovi   bude   prakticky nemožné. Pri menovaní nominees vzniká tzv. fiduciárny (dôvernícky) vzťah - viď ďalší odstavec a tiež priložený dokument. Pokračovanie nájdete v dokumente:  Čo skrýva názov Declaration of trust, alebo v preklade „Vyhlásenie o dôvere“ ?   PDF dokument - tu .  Čo znamená pojem “Fiduciárny vzťah” v spojitosti s trustom?   Ako   veľa   iných   pojmov,   aj   tento   pojem    pochádza      z   anglosaského   práva   (common   law).   V   preklade   znamená   “úplnú   formu   správy   cudzieho   majetku”   a   vzniká   medzi zakladateľom   trustu   (tzv.   Settlor)   a   správcom   trustu   (tzv.   Trustee),   ktorý   obhospodaruje   majetok   trustu   v   prospech   tretej   osoby   (tzv.   Beneficiary),   ktorej   plynie   úžitok   z majetku.   Vždy   vzniká   na   základe   fiduciárnej   zmluvy,   teda   zmluvy   o   správe   cudzieho   majetku.   Samozrejme   toto   je   len   všeobecný   výklad,   lebo   fiduciárny   vzťah   môže   mať mnoho   iných   podôb   a   aj   samotný   fiduciárny   vzťah   v   rámci   trustov   je   rôzne   upravený   v   jednotlivých   právnych   systémoch,   v   ktorých   sa   táto   forma   využíva.   Zaujímavá   je skutočnosť,   že   inštitút   trustu   sa   postupne   dostáva   aj   do   kontinentálneho   právneho   systému,   napr.   v   novom   občianskom   zákonníku   Českej   republiky   je   možné   nájť   tzv. svěřenský fond. Grafická schéma trustov - na otvorenie kliknite na obrázok   Čo znamená a z čoho pozostáva služba “Virtuálna kancelária”?   Túto   službu   poskytujeme   od   septembra   2014.   Pre   Vašu   zahraničnú   spoločnosť   poskytneme   “virtuálnu”   kanceláriu   v   krajine   registrácie.   Táto   kancelária   sa   navonok   javí ako   “reálna”,   so   všetkými   prednosťami   a   vymoženosťami   skutočnej   kancelárie.   V   rámci   tejto   služby   Vám   poskytneme   v   danom   meste   telefónne   aj   faxové   čísla,   ktoré   budú patriť   výhradne   Vašej   spoločnosti.   Pridelíme   Vám   nášho,   slovensky   hovoriaceho,   zamestnanca,   ktorý   bude   obsluhovať   tieto   linky   a   zároveň   bude   vybavovať   aj   Vašu firemnú   agendu,   preposielať   Vám   poštu   a   pod.   V   prípade   potreby   v   mene   Vašej   spoločnosti   zaregistrujeme   aj   internetovú   doménu,   zabezpečíme   aj   hosting   Vašich   stránok a   mailové   adresy.   Táto   služba   je   nepostrádateľná   pre   tých   podnikateľov,   u   ktorých   by   zo   strany   finančných   orgánov   v   niektorých   prípadoch   došlo   k   spochybňovaniu   miesta plnenia   -   teda   poskytovania   služieb.   Táto   služba   je   finančne   neporovnateľne   výhodnejšia,   než   si   v   danej   krajine   prenajať   vlastnú   kanceláriu,   zariadiť   si   ju,   nakúpiť   techniku a prijať zamestnanca. Služba je dostupná len pre tie spoločnosti, ktorým poskytujeme registračné sídlo. A čo je veľmi dôležité - stále komunikujete v slovenčine... V   súčasnosti   túto   službu   ponúkame len   vo   vybraných   krajinách   (viď   príslušnú   jurisdikciu).   Treba   mať   na   zreteli,   že   v   niektorých   krajinách   túto   službu   poskytujeme   len   tým klientom, ktorým poskytujeme  aj registračné sídlo alebo vedenie účtovníctva, príp. len pre nami založené spoločnosti atď. (viď príslušnú jurisdikciu).   Nechcete mať u seba dokumenty Vašej (zahraničnej) spoločnosti, čo v tom prípade ?  Využite našu službu: “Úschova Vašich dôverných dokumentov” V   prípade,   že   z   dôvodu   nedôvery   voči   niektorým   spolupracovníkom,   alebo   z   iných   vážnych   dôvodov,   nechcete   držať   vo   firme   alebo   u   seba   svoje   dôverné   dokumenty súvisiace   s   Vašim   podnikaním   a   to   najmä   v   spojitosti   s   off-shore   spoločnosťami   (ako   napr.   zakladateľské   listiny,   rôzne   potvrdenia,   časti   licencií   a   pod.   Na   Slovensku   neposkytujeme   úschovu   v   zmysle   zákona   o   cenných   papieroch   !   ) ,   my   Vám   tieto   dokumenty   uložíme   v   zabezpečených   miestnostiach,   v   špeciálnych   ohňovzdorných   trezoroch. Keď   si   ich   potrebujete   vyzdvihnúť   alebo   do   nich   nahliadnuť,   stačí   sa   v   dostatočnom   predstihu   ozvať   a   tieto   dokumenty   budete   mať   k   dispozícii.   Zabezpečujeme   len úschovu   dokumentov,   ktoré   súvisia   s   Vašou   spoločnosťou,   ktorú   sme   Vám   založili,   previedli,   spravujeme,   príp.   máte   ku   nej   u   nás   objednanú   nejakú   doplnkovú   službu. Túto službu ponúkame len vo vybraných krajinách (viď príslušnú jurisdikciu).   Na čo si mám dávať pozor pri kúpe spoločnosti? Aké riziko skrýva kúpa neznámej spoločnosti?  Kúpa neznámej spoločnosti: V   poslednej   dobe   sa   často   stretávame   s   prípadmi,   keď   si   klient   “kúpi”   staršiu   -   aj   fungujúcu   -   neznámu   spoločnosť,   ktorá   je   deklarovaná   ako   “úplne   čistá”   a   neskôr   sa vynoria   problémy   z   minulosti,   ako   nezaplatené   faktúry,   zmluvné   záväzky   alebo   nepodané   priznania   a   nezaplatené   dane.   V   prípade,   že   kupujete   spoločnosť,   ktorá   už   v minulosti   vykonávala   hospodársku   činnosť   a   nepoznáte   obchodnú   a   finančnú   históriu   tejto   spoločnosti,   je   dôležité   dať   vykonať   previerku,   teda   tzv.   “Due   diligence”   (viď nižšie)   takejto   spoločnosti.   Na   základe   poverenia   Vám   takúto   previerku   -   audit   vykonáme.   Samozrejme   ani   na   základe   previerky   nie   je   možné   vyhlásiť,   že   je   spoločnosť “úplne čistá”, ale podrobná previerka podstatne znižuje riziko, ktoré hrozí pri kúpe takejto spoločnosti.   Čo sú off-she spoločnosti? Čo znamenajú výrazy off-shore podnikanie a off-shore spoločnosť?  Off-shore spoločnosti: Off-shore   spoločnosti   sú   v   očiach   verejnosti   často   vnímané   veľmi   negatívne,   ako   nejaké   mystické,   nehmatateľné   spoločnosti,   ktoré   boli   založené   na   daňové   podvody.   K takémuto   negatívnemu   imidžu   značne   prispievajú   aj   média,   treba   však   vidieť   tú   skutočnosť,   že   Off-shore   spoločnosťou   sa   nazývajú   všetky   spoločnosti,   ktoré   nevykonávajú žiadnu   hospodársku   činnosť   v   krajine   registrácie,   z   toho   teda   môžeme   odvodiť,   že   offshore   spoločnosťou   môže   byť   ktorákoľvek   “on-shore”   spoločnosť,   ktorá   nevykonáva hospodársku činnosť vo vlastnej krajine, ale len mimo nej. Niektoré krajiny, ako napr. Cyprus sa zvyknú spomínať ako mid-shore krajiny. Stopy   off-shore   spoločností   sa   objavovali   už   aj   v   antickom   Grécku.   Grécki   obchodníci,   unikajúc   nekompromisným   vyberačom   daní   z   Athén,   využívali   blízkosť   nezávislých ostrovov   v   Egejskom   mori,   odkiaľ   potom   ponúkali   svoje   výrobky   Athénčanom.   Vznik   moderných   off-shore   spoločností   je   však   úzko   spätý   s   Anglickom   a   anglosaským právom   -   common   law,   ktoré   bolo   implemetované   do   právnych   systémov   všetkých   britských   kolónií,   vytvárajúc   tým   základy   na   vznik   offshore   spoločností,   hlavne   na bývalých kolóniach a priľahlých oblastiach ako sú ostrov Man, Britské panenské ostrovy. Podnikanie   off-shore   spoločností   sa   vôbec   nelíši   od   podnikania   on-shore   spoločností,   sú   založené   spoločenskou   zmluvou   alebo   zakladateľskou   listinou,   v   ktorej   spravidla   vymedzené   predmety   podnikania,   ako   aj   ďalšie   podmienky   fungovania.   Líšia   sa   len   tým,   že   v   krajine   založenia   sú   oveľa   výhodnejšie   podmineky   na   zdaňovanie subjektov,   vedenie   účtovníctva   a   použitie   vytvoreného   zisku.   Niektoré   krajiny   vôbec   nevyžadujú   vedenie   účtovníctva,   tým   sú   ušetrené   značné   náklady   na   tieto   služby.   Tiež vo   väčšine   krajín   sa   platí   paušálna   ročná   daň,   tým   je   administratíva   spoločnosti   vlastne   nulová.   Off-shore   spoločnosti   a   trusty   sú   predurčené   hlavne   na   ochranu   majetku   a vlastníctva,   tak   fyzických,   ako   aj   právnických   osôb   a   keď   sa   využívajú   rozumne,   môžu   znamenať   značnú   úsporu   na   daniach,   bez   toho,   aby   to   spôsobilo   nejaké   vážne konflikty s finančnou správou danej krajiny. Súvisiace dokumenty a informácie: Všeobecné informácie o podnikaní cez offshore spoločnosti nájdete v PDF dokumente - tu . Čo skrýva názov Declaration of trust, alebo v preklade „Vyhlásenie o dôvere“ ?   PDF dokument - tu .    Čo je off-shore bankový účet? Aké služby poskytujú off-shore banky?  Off-shore banky a off-shore bankové účty: Podnikanie   off-shore   bánk   je   väčšinou   totožné   s   podnikaním   “bežných”   on-shore   bánk,   líšia   sa   len   tým,   že   sú   založené   v   off-shore   krajine,   kde   využívajú   výhodnejšie zdaňovanie.   Riadia   sa   internými   pravidlami,   ako   aj   predpismi   krajiny   sídla,   pričom   sú   kontrolované   príslušnými   orgámni   finančného   dozoru   danej   krajiny.   Tieto   banky poskytujú   bežné   bankové   služby,   napr.   otvorenie   účtu,   tak   pre   jednotlivcov,   ako   aj   pre   obchodné   spoločnosti,   a   to   zo   všetkých   krajín   sveta.   Ďalej   prevody   v   rámci   účtov klienta,   prevody   v   rámci   banky,   ako   aj   medzinárodné   tranzakcie   v   rámci   SWIFT.   Niektoré   banky   vydávajú   aj   platobné   karty,   ktoré   podporujú   aj   platby   cez   Internet,   ako   aj výber hotovosti z ATM po celom svete. Takúto   banku   si   však   treba   vybrať   s   náležitou   starostlivosťou.   Pri   výbere   treba   brať   do   úvahy   možné   riziká,   ako   aj   cenu   služieb.   Najlepšie   je   nechať   si   poradiť   osobou,   ktorá vie poskytnúť referencie o banke, tiež preveriť ktoré spoločnosti vykonávajú finančný audit a dozor nad bankou. Veľkú “vypovedaciu schopnosť” má história banky.     Čo znamená výraz due diligence? Na stránkach sa objavuje výraz “due diligence”, čo znamená v spojitosti s nejakou osobou, bankou alebo spoločnosťou?   Due diligence: Výraz   pochádza   z   amerického   právneho   systému,   je   to   bežne   zaužívaný   postup   medzi   americkými   podnikateľmi.   Znamená   vlastne   náležitú   opatrnosť   voči   partnerom, potrebnú   obozretnosť   hlavne   pri   príprave   a   uzatváraní   obchodných   zmlúv,   ale   aj   v   iných   veciach,   ako   napr.   daňové,   finančné,   právne   a   pod.   due   diligence   spoločnosti.   V prípade   spoločností   to   znamená   globálny   audit   ich   činnosti,   obchodných   vzťahov   a   hlavne   finančnej   disciplíny.   Vo   vzťahu   banky   a   klienta   znamená   osobné   due   diligence, náležité   preverenie   klienta,   tzn.   dostatočnú   identifikáciu   pre   kvalifikovaný   vstup   do   obchodného   vzťahu   -   teda   otvorenie   účtu.   Na   overenie   klienta   sa   vo   väčšine   prípadov požaduje   predloženie   aspoň   dvoch   rôznych   typov   osobných   dokladov,   bankové   referencie,   príp.   výpisy   z   účtu,   občas   aj   obchodný   zámer,   identifikácia   obchodných partnerov, CV a pod.   Potrebujete ďalšie informácie? Užitočné odkazy a linky: EÚ - Overenie IČ DPH Obchodný register - Slovenská republika Obchodný register - Rumunsko Finančná správa - Slovenská republika Obchodný register - Česká republika  Finančná správa - Česká republika Obchodný register - Maďarsko  Finančná správa - Maďarsko Obchodný register - Cyprus Finančná správa - Sv. Vincent a Grenadíny Obchodný register - Veľká Británia 
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site