Otázky a odpovede

Otázky od našich čitateľov a klientov

Ak   máte   otázky   k   našim   článkom,   prípadne   Vás   niečo   zaujíma   a   chceli   by   ste   sa   opýtať   sme   Vám   k   dispozícii.   Neváhajte   nás   kontaktovať   telefonicky,   emailom   prípadne   aj cez náš on-line formulár na stránke a my sa Vám v krátkej dobe ozveme. Otázky a odpovede zverejňujeme na tejto stránke, samozrejme všetko anonymne.  i mám dávať pozor pri kúpe spoločnosti?  August 2017_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Mám v Rumunsku založenú firmu (SRL), chcem ju zaregistrovať za platcu DPH, preto by som potrebovala pre ňu virtuálne sídlo. (RO)     Aby   sa   rumunská   spoločnosť   mohla   stať   platiteľom   DPH,   potrebuje   vykazovať   činnosť   a   musí   mať   aj   skutočné   miesto   podnikania   (prevádzku),   teda   kanceláriu, výrobné   priestory,   sklad   a   pod.   Túto   skutočnosť   daňový   úrad   (ANAF)   fyzicky   preveruje   (miestnym   zisťovaním)   a   ak   podnikateľ   nemá   k   dispozícii   vyššie   uvedené miesto   podnikania,   je   šanca   na   zaregistovanie   spoločnosti   za   platcu   DPH   minimálna,   väčšinou   nulová.   Z   uvedeného   dôvodu,   virtuálne   kancelárie   v   Rumunsku, môžu využívať hlavne neplatcovia DPH alebo spoločnosti, ktoré sú už platcovia DPH. Pozn.: od 31.10.2017 už neposkytujeme žiadne korporátne služby v Rumunsku.   Máj 2017 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Čo mám robiť ak som našiel v katastri nehnuteľností chybu týkajúcu sa môjho pozemku? (SK)     Ak   došlo   k chybnému   zápisu   nejakého   Vášho   údaju,   resp.   údaju   o Vašej   nehnuteľnosti   v katastri   nehnuteľností,   máte   právo   žiadať   odstránenie   tejto   chyby.   Je potrebné   písomne   sa   obrátiť   na   katastrálny   odbor   príslušného   okresného   úradu   a doložiť   listiny,   z ktorých   vyplýva   správny   údaj.   Ak   to   bude   kataster   potrebovať, ste   povinný   mu   poskytnúť   súčinnosť.   Takéto   chyby   je   kataster   povinný   opraviť   do   30   dní   od   doručenia   písomnej   žiadosti.   Treba   však   upozorniť,   že   oprava   chýb nemôže   mať   spravidla   vplyv   na   vznik,   zmenu   ani   na   zánik   práv   k   nehnuteľnostiam,   t.j.   ak   sa   Vaša   chyba   týka   vlastníckeho   práva,   treba   najprv   vysporiadať vlastnícke pomery a až potom žiadať o nový zápis do katastra.   Marec 2017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Do akej výšky ručí moja spoločnosť za záväzky ak je základné imanie 5 000,- EUR ale v skutočnosti už tie peniaze nemám? (SK)     Spoločnosť   s   ručením   obmedzeným   zodpovedá   za   svoje   záväzky   celým   svojím   majetkom   bez   ohľadu   na   výšku   základného   imania.   Od   spoločnosti   sa nevyžaduje,   aby   reálne   udržiavala   svoje   základné   imanie   (to   je   iba   účtovnou   položkou   a   je   právne   irelevantné),   pretože   za   porušenie   záväzkov   zodpovedá   do výšky   svojho   skutočného   majetku   –   teda   všetkého,   čo   vlastní.   Mnohí   podnikatelia   sa   boja   zvýšiť   svoje   základné   imanie   práve   z   dôvodu,   že   budú   ručiť   vyššou sumou ale to nie je pravda. Zodpovednosť spoločnosti sa odvíja od jej skutočného majetku, nie od výšky základného imania zapísaného v obchodnom registri.   Marec 2017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Plánujem predať svoj obchodný podiel v slovenskej spoločnosti. Musím mať k tomu súhlas manželky? (SK)     Zákon   nikde   výslovne   neuvádza,   že   obchodný   podiel   je   súčasť   bezpodielového   spoluvlastníctva   manželov   (BSM)   a   ani   slovenská   judikatúra   v   tomto   nie   je jednotná   (napr.   uznesenie   Ústavného   súdu   z   18.   augusta   2015,   sp.   zn.   III   ÚS   399/2016-16).   Podľa   §   145   Občianskeho   zákonníka   o   veciach   zahrnutých   v   BSM môžu   bežné   veci   vybavovať   obaja   manželia   bez   potreby   súhlasu   toho   druhého,   v   ostatných   "vážnejších"   veciach   je   nutný   súhlas   druhého   manžela.   Vychádzame však   z   §   114   a   §   115   Obchodného   zákonníka,   ktorý   upravuje   spoločný   obchodný   podiel   a   z   ktorého   vyplýva,   že   do   tejto   definície   nepatrí   obchodný   podiel patriaci   jednému   z   manželov.   Preto   podľa   nášho   názoru   obchodný   podiel   nie   je   súčasťou   BSM   a   pri   jeho   prevode   nie   je   potrebný   súhlas   druhého   manžela.   V praxi sa takýto dokument ako príloha k návrhu zápisu zmeny do obchodného registra ani nevyžaduje.   Február 2017 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Ako mám na obchodný register ohlásiť zmenu môjho mena? (SK)     V  prípade   zmeny   mena,   napríklad   priezviska   po   vydaji,   treba   aktualizovať   aj   údaje   o danej   osobe   uvedené   v obchodnom   registri.   Nie   je   však   už   potrebné predkladať   obchodnému   registru   doklady   alebo   dokumenty,   z ktorých   zmena   vyplýva,   ale   v zmysle   §   4   ods.   5   vyhlášky   č.   25/2004   Z.   z.   postačuje   čestné vyhlásenie navrhovateľa, v ktorom uvádza konkrétnu zmenu. Podpis na tomto vyhlásení musí byť notársky osvedčený.   Február 2017 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Ako si môžem, ako konateľ, vybrať peniaze z obchodnej spoločnosti? (SK)   Ako konateľ máte k dispozícii viacero možností: Môžete   byť   zároveň   zamestnancom   spoločnosti   a   poberať   plat,   prípadne   ďalšie   benefity   (napr.   stravné   lístky).   Treba   si   však   dať   pozor   na   pracovnú   zmluvu – ak sa náplň práce kryje s povinnosťami konateľa, môže byť posúdená ako neplatná. Môžete uzatvoriť zmluvu o výkone funkcie a poberať odmenu, ktorej výšku aj frekvenciu vyplácania si nastavíte ako chcete. Pokiaľ   konateľ   vlastní   práva   z   duševného   vlastníctva   (napr.   autorské   práva,   dizajn,   označenia   tovarov   a   služieb,   ochranná   známka),   môže   uzavrieť   licenčnú zmluvu so spoločnosťou alebo poberať odmenu za samotné vytvorenie tohto diela. Prvé   tri   alternatívy   sa   týkajú   hlavne   konateľa   spoločnosti   s   ručením   obmedzeným,   no   člen   predstavenstva   akciovej   spoločnosti   má   navyše   právo   na vyplácanie dividend z akcií.   Február 2017 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Čo môžem urobiť ak nesúhlasím s rozhodnutím valného zhromaždenia? (SK)     Pokiaľ   nesúhlasíte   s   uznesením   valného   zhromaždenia   s.r.o.,   pretože   sa   domnievate,   že   je   v   rozpore   so   zákonom,   spoločenskou   zmluvou   alebo   stanovami, máte   možnosť   obrátiť   sa   na   súd.   Toto   právo   Vám   zostáva   aj   v   prípade,   že   už   nie   ste   spoločníkom   ale   rozhodnutie   VZ   sa   Vás   týka.   Sú   tu   však   podmienky,   ktoré musia   byť   splnené:   návrh   na   súd   musíte   podať   do   3   mesiacov   od   prijatia   uznesenia   a   môžete   napadnúť   len   rozhodnutie,   ktoré   obmedzuje   Vaše   práva.   Až   do meritórneho rozhodnutia súdu sa uznesenie VZ bude považovať za platné.    Január 2017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Za akých podmienok sa môže stať zahraničná osoba spoločníkom v slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným (prípadne inej spoločnosti)? (SK)     Zahraničné   osoby    majú   na   Slovensku   rovnaké   právo   podnikať   ako   občania   SR,   to   platí   pre   fyzické   osoby   ako   aj   právnické.   Rozdiel   je   však   v administratívnych požiadavkách na zahraničnú osobu: fyzická   osoba   potrebuje   predložiť   platný   občianskeho   preukazu   alebo   podobný   dokument.   Ak   hodlá   vykonávať   aj   funkciu   konateľa   spoločnosti,   musí doložiť výpis z registra trestov zo svojej krajiny s úradným prekladom do slovenčiny, nie starší ako 3 mesiace odo dňa vydania . obchodná   spoločnosť   (je   najčastejším   typom   právnickej   osoby)   musí   predložiť   dokument   o tom,   že   bola   zriadená   a dokument   dokazujúci,   že   v súčasnosti stále   existuje   (môže   ísť   o výpis   z obchodného   registra,   osvedčenie   o trvalom   výkone   činnosti   a   pod.).   Pokiaľ   v jej   mene   koná   splnomocnená   osoba,   je   nutné predložiť   aj   toto   plnomocenstvo.   Z uvedených   listín   musí   byť   zrejmé,   kto   je   riaditeľom   spoločnosti,   jej   spoločníkmi,   kde   má   sídlo   a aký   má   základný   kapitál. Ak   v nich   tieto   údaje   chýbajú,   treba   doložiť   ešte   listinu,   ktorá   ich   preukazuje.   Dokumenty   v   niektorých   prípadoch   musia   byť   opatrené   Apostilou   podľa Haagského dohovoru. Samozrejme, všetky dokumenty musia byť podané s ich úradným prekladom.   Január 2017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Pri   založení   jednoduchej   spoločnosti   na   akcie   je   potrebná   registrácia   v centrálnom   depozitári   cenných   papierov   –   chcem   sa   teda   spýtať,   či   a koľko   sa   platí za vydanie a úschovu akcií? (SK)     Akcie   jednoduchej   spoločnosti   na   akcie   môžu   byť   vydávané   len   ako   zaknihované   a teda   formou   zápisu   v Centrálnom   depozitári   cenných   papierov   SR   (ďalej ako   „CDCP“).   Vzniknutá   spoločnosť   musí   mať   ako   emitent   cenných   papierov   pridelený   ISIN   a   potom   podpísať   s CDCP   zmluvu   o registrácii   emisie,   na   základe ktorej   CDCP   zaregistruje   emisiu   cenných   papierov   a tieto   pripíše   na   účet   majiteľa.   Tieto   úkony   CDCP   sú   spoplatnené   podľa   aktuálneho   cenníka,   k 11.1.2017   ide o 130,-   EUR   za   pridelenie   ISIN   a 165,-   EUR   za   zriadenie   registra   emitenta,   pričom   sa   poplatky   vzťahujú   aj   na   ohlásenie   každej   zmeny   v údajoch   emitenta   takisto vo výške 165,- EUR. Okrem toho je spoplatnená aj samotná emisia cenných papierov v závislosti od objemu emisie vo výške od 66,- EUR vyššie.   Január 2017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Som   konateľom   a   jediným   spoločníkom   s.r.o.,   ktorá   sa   však   dostala   do   nejakých   problémov   a   odo   mňa   sa   vyžaduje,   aby   som   ich   riešil.   Môžem   sa   zbaviť tejto zodpovednosti ak predám firmu?     Záleží   to   od   toho,   aké   konkrétne   problémy   má   Vaša   spoločnosť   –   či   boli   spôsobené   porušením   Vašich   povinností   ako   konateľa,   zavinené   spoločníkmi,   tretími osobami   alebo   z   iných   dôvodov,   napr.   porušenie   zmluvných   vzťahov...   Vo   všeobecnosti   však   platí,   že   konateľ   sa   nezbaví   svojej   zodpovednosti   tým,   že   predá firmu   a   teda   sa   aj   zbaví   svojej   funkcie.   Aj   keď   predáte   svoju   firmu,   naďalej   zodpovedáte   za   škodu,   ktorá   bola   spôsobená   porušením   Vašich   povinností   počas doby, keď ste bol konateľom – a to bez ohľadu na to, či ste svoje povinnosti porušil úmyselne alebo len z nedbanlivosti.   December 2016 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Potrebovala by som čo najskôr spoločnosť s ručením obmedzeným – mám si založiť úplne novú alebo bude lepšie kúpiť hotovú ready-made s.r.o.? (SK)     Jednoznačne   Vám   odporúčame   radšej   založiť   novú   spoločnosť   a   to   z   nasledovných   dôvodov:   cenovo   Vás   to   vyjde   približne   rovnako,   no   pri   kúpe   už   založenej s.r.o.   nikdy   nemáte   garantovanú   históriu   firmy.   Tým   riskujete,   že   kedykoľvek   sa   môžu   objaviť   problémy,   ktoré   spôsobili   bývalí   konatelia   alebo   spoločníci   a   ktoré Vám   minimálne   znepríjemnia   podnikanie   ak   nie   znemožnia.   Navyše   spoločnosti   vzniknuté   od   1.1.2017   už   nebudú   platiť   daňové   licencie,   zatiaľ   čo   staršie spoločnosti ich ešte jeden rok zaplatiť musia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
ON-LINE FORMULÁR ON-LINE FORMULÁR POŠLITE E-MAIL POŠLITE E-MAIL VOLAJTE: +421 915607800 
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site