SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Služby pre prevádzkovateľov e-shopov - viď článok   Daňové poradenstvo - legálne daňové optimalizácie  Transferové oceňovanie - vypracovanie transferovej dokumentácie - tu Zakladanie obchodných spoločností Zmeny v údajoch spoločností, prevody obchodných podielov Zápis dopravcov a fyzických osôb do obchodného registra Pomoc pri vybavení živnostenského oprávnenia Ukončenie podnikania (konkurz, zlúčenie, predaj atď.) Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd Úschova Vašich dôverných dokumentov - viď článok FAQ Registračné sídlo: Bratislava, Štúrovo, Nána - preposielanie zásielok Poskytovanie virtuálnej kancelárie - info viď FAQ Komplexá správa a podnikateľské poradenstvo Vymáhanie a správa pohľadávok - viď článok   Asistencia pri katastrálnom konaní Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím - viď článok a mnoho ďalších

Prehľad služieb

Krátky prehľad našich služieb v jednotlivých krajinách

 
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site
CYPERSKÁ REPUBLIKA
Služby pre prevádzkovateľov e-shopov - článok tu   Zakladanie obchodných spoločností a zmeny v údajoch spoločností Založenie medzinárodného trustu a kolektívnej investičnej schémy - link DPH registrácia spoločností (aj pre zahraničné) Služby prekladateľov, tlmočníkov, advokátov, právnikov a poradcov Poskytovanie nominee vlastníkov a riaditeľov spoločností Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím - link tu Zastupovanie klienta pred správnymi a súdnymi orgánmi Prenos cudzej spoločnosti k nášmu administrátorovi Ukončenie podnikania (konkurz, zlúčenie, predaj atď.) Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd, ohlasovanie zamestnancov Registračné sídlo: Larnaka, Nikózia a Limassol Komplexá správa a podnikateľské poradenstvo Ekonomické (investičné) občianstvo pre občanov tretích krajín a mnoho ďalších
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pre prevádzkovateľov e-shopov - článok tu   Zakladanie obchodných spoločností Zmeny v údajoch spoločností, prevody obchodných podielov Pomoc pri vybavení živnostenského oprávnenia Ukončenie podnikania (konkurz, likvidácia, zlúčenie, predaj atď.) Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd Registračné sídlo: Praha 1, Praha 9, Praha 10 Poskytovanie virtuálnej kancelárie Prijímanie poštových zásielok a preposielanie kamkoľvek na svete Komplexá správa a podnikateľské poradenstvo Ohlásenie dlhodobého pobytu pre občanov EÚ Služby prekladateľov, tlmočníkov, právnikov a pod. Vymáhanie a správa pohľadávok Asistencia pri katastrálnom konaní Asistencia pri registrácii vozidiel Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím a mnoho ďalších
SV. VINCENT A GRENADÍNY
Zakladanie obchodných spoločností Zmeny v údajoch spoločností, prevody akcií a pod. Ukončenie podnikania (lvýmaz z registra) Registračné sídlo: Kingstown (Budova Finančného centra) Poskytovanie virtuálnej kancelárie Registrácia domén (.vc) a poskytovanie hostingu Úschova Vašich dôverných dokumentov - viď článok FAQ Prijímanie poštových zásielok a preposielanie kamkoľvek na svete Komplexá správa a podnikateľské poradenstvo Služby prekladateľov, tlmočníkov, právnikov a pod. Prenos cudzej spoločnosti k nášmu administrátorovi Poskytovanie nominee riaditeľov a akcionárov Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím a mnoho ďalších

 Obchodné spoločnosti Založenie obchodnej spoločnosti Poskytnete nám všetky potrebné údaje a my Vám založíme novú obchodnú spoločnosť. Zmena údajov spoločnosti v obchodnom registri Poskytnete   nám   všetky   potrebné   údaje   a   spracujeme   Vám   zmeny   vo   Vašej   obchodnej   spoločnosti   (napr.:   zmena   názvu,   sídla,   spoločníkov,   konateľa   ako   aj   predaj spoločnosti, zmena výšky základného imania pod.) Následne podáme do príslušného registra. Predaj hotových spoločností (ready-made) Ak   nechcete   alebo   nemáte   čas   čakať   na   zápis   novej   spoločnosti   do   obchodného   registra,   tak   si   môžete   vybrať   aj   z   hotových   spoločností   (platcov   aj   neplatcov   DPH),   my   Vám predaj takejto spoločnosti sprostredkujeme, alebo ju predáme z našich. Vykonáme aj všetky právne úkony spojené s prepisom spoločnosti.  Likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia alebo predaj Vašej spoločnosti Ukončenie podnikania: V   priebehu   podnikania   môžu   nastať   situácie,   keď   podnikateľ,   vplyvom   rôznych   vnútorných   a   vonkajších   faktorov,   začne   uvažovať   o   ukončení   podnikania.   V   prípade predlžených   spoločností   treba   vychádzať   zo   zákonnej   úpravy   a   štatutárny   zástupca   nesmie   opomenúť   povinnosti,   ktoré   mu   tieto   zákony   ukladajú.   Naši   spolupracovníci Vám   poradia   a   pomôžu   pri   korektnom   a   legálnom   ukončení   Vášho   podnikania.   Po   konzultáciach   s   Vašimi   zodpovednými   pracovníkmi,   účtovníkmi   a   po   podrobnej ekonomickej   a   právnej   analýze   Vám   navrhneme   “na   mieru   šitý”   spôsob   ukončenia.   Vykonáme   všetky   potrebné   úkony   súvisiace   s   ukončením   podnikania   a   následným výmazom údajov z obchodného registra. Predaj Vašej spoločnosti: Ďalšou   legálnou   možnosťou   ukončenia   podnikania   je   aj   predaj   spoločnosti   (treba   tu   však   mať   na   zreteli   zákonné   podmienky   prevodu,   príp.   trestnoprávnu   zodpovednosť štatutárneho   zástupcu   spoločnosti).   V   prípade,   že   ste   sa   rozhodli   svoju   spoločnosť   predať   a   nemáte   vhodného   záujemcu,   my   Vám   ho   sprostredkujeme,   príp.   Vašu spoločnosť   odkúpime.   Vašu   fungujúcu   spoločnosť   nám   tiež   môžete   ponúknuť   na   odkúpenie   a   to   v   hociktorej   fáze   podnikania.   Pri   predaji   a   odkúpení   vykonáme   všetky úkony spojené s prevodom spoločnosti na nového majiteľa. Splynutie, zlúčenie (fúzia) Vašich spoločností: Ak   vlastníte   viacero   rôznych   spoločností,   môžete   pouvažovať   aj   o   zlúčení,   ako   aj   o   splynutí   (fúzii)   Vašich   obchodných   spoločností.   Po   fúzii   nástupnícka   spoločnosť   pokračuje vo svojom podnikaní ako jeden samostatný právny subjekt.  Komplexná správa spoločností - Od podnikateľského plánu až po ukončenie podnikania Komplexná   správa   spoločností   v   Slovenskej   republike,   ako   aj   v   zahraničí   je   zabezpečovaná   vlastnými   odborníkmi,   tiež   aj   v   spolupráci   so   špecializovanými   spoločnosťami.   V rámci   komplexnej   správy   ponúkame   riešenia   problémov   vo   všetkých   fázach   realizácie   Vášho   podnikateľského   zámeru,   od   založenia   obchodnej   spoločnosti   príp.   živnosti, cez   ekonomické   poradenstvo   a   daňovú   optimalizáciu.   Zabezpečíme   Vám   služby   a   asistenciu   advokátov,   právnikov,   daňových   poradcov,   ako   aj   audítorov.   V   rámci   správy Vám ponúkame nasledovné služby: Účtovné služby Poskytuje   širokú   paletu   účtovných   služieb   vrátane   podvojného   aj   jednoduchého   účtovníctva   a   súvisiacich   poradenských   služieb.   Spracovanie   miezd,   účtovných   výkazov   a mzdové   účtovníctvo   je   samozrejmosťou.   Súčasťou   poskytovaných   služieb   sú   aj   všetky   druhy   daňových   priznaní,   daňové   poradenstvo   (externé),   vyhotovovanie   súvah, výkazov,   výpisov,   potvrdení   a   ich   kópií   a   v   prípade   potreby   vypracujeme   za   klienta   všetky   podklady   pre   banky,   leasingové   spoločnosti   a   pod.   Asistencia   advokátov, daňových poradcov a audítorov je zabezpečovaná externými spoločnosťami. Poradenské služby Špecializujeme   sa   na   podnikateľské   a   ekonomické   poradenstvo   vo   viacerých   oblastiach   súvisiacich   s   podnikaním.   Poskytujeme   konzultácie   v   oblasti   obchodných   vzťahov   a podnikania,   týkajúce   sa   najmä   zakladania   obchodných   spoločností,   ich   zmien,   likvidácie,   vymáhania   pohľadávok   alebo   prípravy   a   supervízie   zmlúv.   Klientom   ponúkame rozsiahle   informácie   o   možnostiach   investovania   v   rámci   Európy,   tiež   v   oblasti   bankovníctva   a   leasingových   operácií.   Pre   zamestnávateľov   aj   zamestnancov   máme   k dispozícií možnosť využitia poradenstva v pracovných vzťahoch aj pri tvorbe zmlúv. Ostatné služby V   rámci   komplexného   zabezpečovania   potrieb   ponúkame   aj   služby   tlmočníkov   a   prekladateľov.   Zabezpečíme   úradný   preklad   všetkých   Vašich   dokumentov.   V   prípade potreby môžete využiť aj naše administratívne a sekretárske služby.     Registračné sídlo spoločnosti Registračné   sídlo   poskytujeme   len   pre   nami   založenené,   alebo   spravované   spoločnosti .   Sídlo   poskytujeme   len   v   mestách,   ktoré   sú   uvedené   v   príslušných   článkoch.   Na základe   splnomocnenia   preberieme   Vaše   zásielky,   ktoré   potom   odošleme   na   Vami   zadanú   adresu,   príp.   si   ich   môžete   vyzdvihnúť   aj   osobne   v   niektorej   z   našich   kancelárií. Prijatie pošty Vám avizujeme mailom a prijaté zásielky sa na Vami určenú adresu preposielajú podľa dohodnutej frekvencie. Informácia: Registračné sídlo, vo všetkých krajinách, poskytujeme minimálne na obdobie jedného roka, platí sa vopred na celý rok.
POPIS KORPORÁTNYCH SLUŽIEB