Právna ochrana majetku

Inštitúty právnej ochrany majetku

Právnu   ochranu   majetku   možno   zabezpečiť   prostredníctvom   viacerých   inštitútov   dostupných   v   právnom   poriadku   Slovenskej   republiky   alebo   iných   jurisdikcií.   Voľba konkrétneho   spôsobu   bude   závisieť   od   Vašich   priorít,   pretože   pri   každom   z   nich   treba   zvážiť   rozsah   finančných   nákladov,   zaručený   stupeň   ochrany,   možnú   mieru   anonymity vlastníctva   a   v   neposlednom   rade   súvisiace   dedičské,   daňové   a   bankové   faktory.   Úvodom   by   sme   radi   upozornili,   že   úplná   anonymita   vlastníctva   za   každých   okolností   už   v súčasnosti nie je možná, no stále existuje rada nástrojov, ktoré umožňujú dlhodobú optimálnu správu majetku, určitý stupeň súkromia, prípadne aj daňové benefity. Najčastejšie inštitúty slúžiace ochrane majetku sú:  trusty  zverenské fondy  korporátne štruktúry 1.)   Trust    je   zmluvným   vzťahom   medzi   zakladateľom,   správcom   a   príjemcom   (oprávnenou   osobou)   a   ako   taký   nemá   právnu   subjektivitu.   Jeho   primárnym   účelom   je   ochrana majetku,   ktorý   zakladateľ   prevedie   na   trust   a   zároveň   určí   v   zakladacej   listine   (Letter   of   Wishes),   ako   má   byť   tento   majetok   ďalej   spravovaný.   Správca   (väčšinou   právnická osoba   s   licenciou   na   výkon   činnosti)   je   viazaný   pokynmi   zakladateľa   vrátane   určenia   spôsobu   vyplácania   prospechu   z   tohto   majetku   príjemcovi.   Príjemcov,   ktorí   požívajú benefity   z   trustu   môže   byť   aj   viacero   a   to   ako   fyzických,   tak   právnických   osôb.   Ak   si   chce   byť   zakladateľ   úplne   istý,   že   správca   dodrží   jeho   pokyny,   má   možnosť   stanoviť   v listine aj ochrancu, ktorého úlohou je dohliadať na činnosť správcu. Nakoľko   formálnym   vlastníkom   majetku   sa   stáva   správca   (faktickým   vlastníkom   je   príjemca,   správca   nemá   dispozičné   nároky   na   majetok,   navyše   ani   nesmie   mať   zo   svojej pozície   žiaden   zisk,   ak   ho   k   tomu   výslovne   neoprávňuje   zakladacia   listina),   nemôže   byť   predmetný   majetok   postihnutý   exekúciou   vydanou   na   zakladateľa   ani   žiadnym podobným   opatrením   (trust   nemôžu   napadnúť   ani   veritelia   zakladateľa).   Medzinárodný   trust   nie   je   možné   zrušiť   ani   v   prípade,   ak   zakladateľ   zbankrotuje   alebo   sa   stane platobne   neschopným.   Zároveň   je   majetok   v   truste   vyňatý   z   dedičského   konania   a   táto   imunita   sa   týka   aj   neopomenuteľných   dedičov.   Akákoľvek   dispozícia   s   majetkom   v truste podlieha bez výnimky len želaniam zakladateľa. Založenie   trustu   sa   odporúča   ako   dlhodobé   riešenie   ochrany   a   pasívnej   správy   majetku   a   z   tohto   hľadiska   je   aj   ideálnym   riešením.   Jednou   z   najväčších   výhod   trustu   je anonymita   zakladateľa   aj   príjemcu   –   títo   nefigurujú   v žiadnych   verejných   databázach,   dokonca   príjemca   nemusí   poznať   osobu   zakladateľa.   Jedinou   osobou,   ktorá   vystupuje vo verejných registroch ako formálny vlastník, je správca (vrátane bankových účtov). Pri   zakladaní   trustu   možno   brať   do   úvahy   aj   daňové   hľadisko   a   to   napríklad   nasmerovaním   výplaty   výnosov   z   trustu   príjemcovi   s   priaznivým   daňovým   prostredím, elimináciou dedičskej dane a pod. 2.)   Podobným   typom   fondu   je   zverenský   fond    zavedený   v   Českej   republike.   Jeho   podstatou   je   vyčlenenie   časti   majetku   zakladateľa,   ktorý   určí   správcu   tohto   majetku   a príjemcu   podobne   ako   pri   truste.   Zverenský   fond   nemá   právnu   subjektivitu   a   osoba   zakladateľa   zostáva   anonymná,   vo   verejných   databázach   figuruje   iba   zverenský   správca. Z   daňového   hľadiska   nie   je   tento   fond   atraktívnejší   ako   obchodné   spoločnosti   (zdaňovanie   je   rovnaké),   no   poskytuje   vysoký   stupeň   anonymity   vlastníctva   a   ochrany majetku.   Na   druhej   strane   odborná   verejnosť   v   ČR   sa   k   tomuto   inštitútu   zatiaľ   stavia   skepticky,   nakoľko   mnohé   jeho   oblasti   ešte   nie   sú   legislatívne   upravené   a   v   budúcnosti sa očakáva väčší posun k transparentnosti fondov.  3.)   O   niečo   flexibilnejšiu   variantu   predstavujú   korporátne   štruktúry,    ktoré   možno   ponúknuť   investorom   zvyknutým   operatívne   rozhodovať   o   využití   svojho   majetku. Prevody   majetku,   akcií   a obchodných   podielov,   investície,   zmena   sídla   a   jurisdikcie,   obchodné   rozhodnutia   –   tieto   kroky   sú   uskutočniteľné   skôr   v   rámci   štruktúry   zloženej   z obchodných spoločností než prostredníctvom fondov. V   súčasnosti   máme   možnosť   vytvoriť   rozsiahlu   a   sofistikovanú   sieť   obchodných   spoločností   s   využitím   jednotlivých   európskych   jurisdikcií,   nadnárodných   foriem   obchodných spoločností   ako   aj   offshore   destinácií.   Výsledná   holdingová   štruktúra   bude   vždy   závisieť   od   konkrétnych   požiadaviek   klienta,   no   pre   ilustráciu   ponúkame   nasledovné   modelové situácie: 1.   Slovenský   občan,   sa   ako   konateľ   a   spoločník   spoločnosti   s   ručením   obmedzeným   rozhodne   vyňať   časť   majetku   (nehnuteľnosť)   z   vlastníctva   svojej   obchodnej   spoločnosti za   účelom   jeho   ochrany.   Založí   obchodnú   spoločnosť   na   Cypre,   na   ktorú   predmetnú   nehnuteľnosť   zmluvne   prevedie,   pričom   v   cyperskom   verejnom   registri   je   dostupná informácia   iba   o   riaditeľovi   spoločnosti,   ktorým   je   cyperská   právnická   osoba   (ako   to   požaduje   cyperský   zákon),   no   údaj   o   zakladateľovi   spoločnosti   sa   nikde   nevyskytuje.   Z tohto   dôvodu   bude   na   Slovensku   v   katastri   nehnuteľností   ako   majiteľ   evidovaná   cyperská   spoločnosť   bez   možnosti   zistenia   jej   spoločníka.   Prirodzene   občanovi   zostáva naďalej   možnosť   naplno   s   budovou   disponovať   vrátane   možnosti   prenajať   ju   svojej   slovenskej   spoločnosti   s   ručením   obmedzeným   a   to   bez   rizika,   že   sa   nehnuteľnosti niekedy dotkne exekúcia. 2.   Podnikateľ   si   potrebuje   vytvoriť   štruktúru   spoločností,   ktoré   mu   zaistia   plynulú   obchodnú   činnosť   v   rámci   Európskej   únie   s   možnosťou   expanzie   za   jej   hranice.   Za   účelom ochrany   svojho   majetku   vo   forme   obchodných   podielov   si   založí   obchodnú   spoločnosť   vo   Veľkej   Británii,   ktorá   bude   materskou   spoločnosťou   pre   dve   dcérske   spoločnosti: jednu   spoločnosť   s   ručením   obmedzeným   v   Českej   republike   kvôli   nižšej   byrokracii,   možnosti   emitácie   cenných   papierov   a   priaznivejšiemu   daňovému   a   bankovému prostrediu   ako   na   Slovensku   a   druhú   na   ostrove   Sv.   Vincent   a   Grenadíny   pre   jej   strategické   postavenie   v   rámci   finančných   tokov   a   prepojenie   na   jurisdikcie   mimo   EÚ.   Ak   by popdnikateľ   chcel   zintenzívniť   svoju   podnikateľskú   aktivitu   na   Slovensku,   má   jeho   česká   s.r.o.   k   dispozícii   možnosť   vytvoriť   tu   organizačnú   zložku   napríklad   vo   forme odštepného   závodu,   ktorého   vedúci   je   zo   zákona   limitovaný   konať   len   vo   veciach   týkajúcich   sa   závodu   a   tak   sa   nemusí   obávať   ani   zásahov   do   zvyšných   obchodných spoločností. Každá   z   vymenovaných   alternatív   má   potenciál   byť   tou   najužitočnejšou   v   závislosti   od   konkrétnych   cieľov   klienta   a   preto   vymenované   slúži   iba   ako   informačný   rámec,   ktorý sa   v   praxi   dotvára   po   podrobnejších   konzultáciach.   Samozrejme   nemožno   vylúčiť   ani   kombináciu   horeuvedených   spôsobov,   naopak   takáto   diverzifikácia   by   poskytovala najvyšší možný stupeň kombinovanej ochrany majetku aj súkromia. Trusty na Cypre - ich využitie a výhody: slúžia najmä na ochranu a správu majetku zakladateľa (tzv. Settlor)**, pričom zakladateľ zostane v anonymite zakladateľ určí spôsob správy, ako má správca (tzv. Trustee) s majetkom nakladať (tzv. Letter of Wishes) zakladateľ určí aj oprávnené osoby (tzv. Beneficiary) a tiež spôsob ako im majú plynúť výnosy z majetku zakladateľ určí aj ochrancu (tzv. Protectora), ktorý kontroluje činnosť správcu, či obhospodaruje majetok trustu a vykonáva činnosť v súlade s vôlou zakladateľa plánovanie rozdelenia majetku medzi dedičmi a zabránenie proti rozdrobeniu majetku v dedičskom konaní majetok nie je predmetom dedičského konania a zostane zachovaný v pôvodnej štruktúre, lebo zakladateľ po podpísaní trustovej zmluvy prevedie svoj majetok (časť majetku) na trust (trustee), ktorý sa týmto stáva vlastníkom niektoré príjmy, ktoré plynú z výnosov z majetku sú úplne oslobodné od dane trust vzniká uzatvorením zmluvy medzi zakladateľom a správcom a zapisuje sa do príslušného registra správcom trustu môže byť aj fyzická osoba, ale správou je väčšinou poverená špecializovaná právnická osoba zriadená podľa práva Cyperskej republiky VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CYPERSKÝCH TRUSTOCH (Ukážka z dokumentu) Cyperské   predpisy   o      podielových   fondoch   v      zásade   vychádzajú   z      anglického   systému.   Trusty   sa   riadia   najmä   Predpisom   o      podielových   fondoch,   kapitola   193,   ktorý   bol uzákonený   v   roku   1955,   a      anglickým   zákonom   o      správcoch   podielových   fondov   z   roku   1925.   Tento   dopĺňa   anglická   doktrína   o      majetku   a      anglická   judikatúra   spred   roka 1960.      V   roku   1992   Cyprus   schválil   zákon   o      medzinárodných   trustoch.   Stalo   sa   tak   s      cieľom   aktualizovať   a      modernizovať   zákon   a      vytvoriť   z   Cypru   finančné   centrum,   ako   aj seriózny   právny   systém   pre   trusty   („zákon   z      roku   1992“).      Prebehlo   už   množstvo   diskusií   a      veľa   sa   lobovalo   za   modernizáciu   zákona   z   roku   1992,   k      čomu   skutočne   došlo dňa   9.   marca   2012   po   tom,   ako   snemovňa   reprezentantov   Cyperskej   republiky   schválila   reformu   zákona   z   roku   1992.   Takto   sa   schválila   novela   zákona   o      medzinárodných trustoch z  roku 2012 („zákon z  roku 2012”). Trust nesmie existovať nekonečne. Všeobecným   pravidlom   je,   že   trust   môže   existovať   počas   dĺžky   života   danej   žijúcej   osoby   plus   21   rokov,   alebo   ak   nejde   o      život   fyzickej   osoby,   môže   existovať   iba   počas   21 rokov.   Medzinárodné   trusty   sú   vyňaté   z      tohto   pravidla.   Podľa   zákona   z   roku   1992   môže   medzinárodný   trust   existovať   až   100   rokov.   Ak   ide   o      charitatívny   alebo   účelový   trust, potom môže fungovať neobmedzene. Podľa   zákona   z   roku   2012   však   môže   medzinárodný   trust,   ktorý   bol   zriadený   počas   toho   alebo   po   tom,   ako   vstúpil   do   platnosti   zákon   z      roku   2012,   nemá   žiadne obmedzenie ohľadne dĺžky obdobia, počas ktorého môže byť platný a  účinn ý. Zákon z  roku 2012 takisto ruší všetky obmedzenia ohľadne trvania poručníckych právomocí.  Okrem   toho   ak   to   výslovne   nebolo   určené   inak   v      podmienkach   trustu,   nepovažuje   sa   žiadne   udelenie   oprávnenia,   rozdelenie,   platba,   držba   alebo   disponovanie   príjmu alebo kapitálu trustu voči inému trustu za neplatné iba z  toho dôvodu, že daný trust je naďalej platný a  účinný po dni, kedy prvý trust zanikol. Pravidlo obmedzeného trvania neplatí v  prípade charitatívneho alebo účelového trustu, ktorý môže existovať neobmedzene… pokračovanie v PDF - tu  (chránené heslom)
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
SCHÉMA TRUSTOV
UK Mirror Site EU Mirror Site
SÚVISIACI PDF DOKUMENT   Právna ochrana majetku Brožúra na stiahnutie vo formáte PDF VYŽIADANIE CENOVEJ PONUKY   Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez kontaktný on-line formulár  € SÚVISIACI ČLÁNOK   Čo znamená a na čo sa používa dokument “Declaration of trust” A SÚVISIACI PDF DOKUMENT   Trusty na Cypre - právny rozbor Brožúra na stiahnutie vo formáte PDF Na otvorenie je potrebné heslo  